View Source code:

Tidy UP & Clean HTML Code - View Source of http://endgame.vn

<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR" prefix="og: http://ogp.me/ns# fb: http://ogp.me/ns/fb# article: http://ogp.me/ns/article#" prefix="og: http://ogp.me/ns#">
<head>
<meta charset="UTF-8" />
<link rel="profile" href="http://gmpg.org/xfn/11" />
    <title>EndGame - Đọc tin, chơi game 24h</title>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
  <meta name="author" content="vtc online" />
  <meta name="RESOURCE-TYPE" content="DOCUMENT" />
  <meta name="GENERATOR" content="endgame.vn" />

    <meta name="description" content="Cộng đồng Endgame.vn" />
      <meta name="keywords" content="chơi game,đọc tin,endgame" />
  <meta property="fb:admins" content="1840170505" />
  <meta property="fb:app_id" content="187247058098509" />
  <link rel="shortcut icon" href="/Content/images/favicon.ico" />

  <link href="/Content/css/css.css?v=124" rel="stylesheet" type="text/css" media="all" />
  <link href="/Content/css/extend.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all" />
  <link href="/Content/css/jquery-ui-1.7.2.custom.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all" />
  <style type="text/css">
    .submenu a { white-space: nowrap; }
  </style>
  <script type="text/javascript" src="/Content/Scripts/jquery.tool.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/Content/Scripts/billy.carousel.jquery.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/Content/Scripts/slides.min.jquery.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/Content/Scripts/jquery.ui.all.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/Content/Scripts/go.dialog.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/Content/Scripts/Encoder.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/Content/Scripts/ddtabmenu.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/Content/Scripts/jquery.jcarousel.min.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/Content/Scripts/site.utils.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/Content/Scripts/site.string.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/Content/Scripts/jquery.query.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/Content/Scripts/jquery-scrolltofixed-min.js"></script>

  <script src="/Content/Scripts/dropdowncontent.js" type="text/javascript"></script>
  <script src="/Content/Scripts/jquery.raty.js" type="text/javascript"></script>
  <script type="text/javascript">

    function CreateRatingStar(currentStar, gameId, RatingContainerId, isReadOnly, israte) {
      $('#' + RatingContainerId).raty({
        readOnly: false,//isReadOnly,
        start: currentStar,
        half: false,
        noRatedMsg: 'chưa có ai bình chọn cho game này!',
        hintList: ['rất kém', 'chấp nhận được', 'bình thường', 'tốt', 'mỹ mãn'],
        number: 5,
        width: 135,
        checklogin: false,
        loginUrl: mygo_obj.loginUrl,
        path: '/Content/images/rate/',
        click: function (score, evt) {
          $.post('/Game/Rate', { "gameId": gameId, "point": score }, function (data) {

            if (data != undefined && data != '' && data != null) {
              if (data == "0") {
                GoDialog.Alert("Bạn phải <a href='" + mygo_obj.loginUrl + "'>đăng nhập</a> để thực hiện chức năng này.");
                // GoDialog.Alert("Website đang trong giai đoạn thử nghiệm, chức năng sẽ được cập nhật sau.");
              }

              if (data == "3") {
                GoDialog.Alert("Bạn đã bình chọn cho game thành công");
              }
              else {
                GoDialog.Alert("Game đã được bình chọn trước đó");
              }
            }
          });
        }
      });
    }

  </script>
  <script type="text/javascript">
    <!--// <![CDATA[
    var OA_zones = {
    'endgame.vn_Leaderboard_728x90' : 40,
    'endgame.vn_Center_home_660x130' : 41,
    'endgame.vn_large1_300x250' : 42,
    'endgame.vn_large2_300x250' : 43,
    'endgame.vn_Large3_300x250' : 44,
    'endgame.vn_Article_banner_Left' : 45,
    'endgame.vn_Article_banner_Right' : 46,
    'endgame.vn_Balloon_Left_all' : 47,
    'endgame.vn_Balloon_Right_all' : 48,

    };
    // ]]> --></script>
  <script type='text/javascript' src='http://zone.go.vn/vtc_ads/www/delivery/spcjs.php'></script>
</head>
<body>
  <div id="fb-root"></div>
  <div class="b_site">
<script type="text/javascript">var mygo_obj = {accountId:-1,viewPubName: "",loginUrl: "https://go.vn/oauth/accounts/sso/login/?sid=330007&ur=http%3a%2f%2fendgame.vn%2f&m=1/&continue=http://endgame.vn/Login/GetUser.aspx",logoutUrl: "/?act=logout&url=http%253a%252f%252fendgame.vn%252f",clientIp: "",IsHideFormSearch: true,profileurl: "all" }</script>
<div class="top">
  <div class="top_details">
    <div class="top_link">
      <div id="dvLogin"></div>
      <div style="clear: both"></div>
    </div>
    <!--end top_link-->
    <div class="top_logo">
      <a href="/">
        <img width="218" height="38" src="/Content/images/logo.png">
      </a>
      <div style="clear: both"></div>
    </div>
    <!--end top_logo-->
    <div class="menu" id="ddtabs2">
      <ul>
        <li style="display: none;">
          <a href="/" rel="sm0">
            <img src="/Content/images/icon_home.png" width="24" height="22" />
          </a>
        </li>
        
              <li id="cate_1"><a rel="sm1" href="http://endgame.vn/muc-1/game-online">Game Online</a></li>
              <li id="cate_2"><a rel="sm2" href="http://endgame.vn/muc-2/game-mobile">Game Mobile</a></li>
              <li id="cate_3"><a rel="sm3" href="http://endgame.vn/muc-3/cong-nghe">C&#244;ng Nghệ</a></li>
              <li id="cate_20"><a rel="sm20" href="http://endgame.vn/video/muc-20/video">Video</a></li>
                <li><a rel="sm100" href="/su-kien">Sự Kiện</a></li>
        <li><a rel="sm101" href="/kho-game">Game Store</a></li>
        
      </ul>
      <div style="clear: both"></div>
    </div>
    <!--end menu-->
    <div style="clear: both"></div>
    <div class="submenu tabcontainer">
      <div id="sm0" class="tabcontent" style="display: none;">
      </div>
            <div id="sm1" class="tabcontent" style="display: none;">
                  <a id="sub_4" href="http://endgame.vn/muc-4/tin-tuc">Tin tức</a>
                  <a id="sub_9" href="http://endgame.vn/muc-9/endgame-cafe">EndGame Caf&#233;</a>
                  <a id="sub_5" href="http://endgame.vn/muc-5/gioi-thieu-game">Giới thiệu game</a>
                  <a id="sub_7" href="http://endgame.vn/muc-7/cosplay">Cosplay</a>

            </div>
            <div id="sm2" class="tabcontent" style="display: none;">
                  <a id="sub_10" href="http://endgame.vn/muc-10/tin-tuc">Tin tức</a>
                  <a id="sub_11" href="http://endgame.vn/muc-11/gioi-thieu-game">Giới thiệu game</a>
                  <a id="sub_12" href="http://endgame.vn/muc-12/phan-tich">Ph&#226;n t&#237;ch</a>

            </div>
            <div id="sm3" class="tabcontent" style="display: none;">
                  <a id="sub_15" href="http://endgame.vn/muc-15/tin-tuc">Tin Tức</a>
                  <a id="sub_13" href="http://endgame.vn/muc-13/pc-phan-cung">PC Phần cứng</a>
                  <a id="sub_14" href="http://endgame.vn/muc-14/dien-thoai">Điện thoại</a>

            </div>
            <div id="sm20" class="tabcontent" style="display: none;">
                  <a id="sub_21" href="http://endgame.vn/video/muc-21/game">Game</a>
                  <a id="sub_22" href="http://endgame.vn/video/muc-22/cong-nghe">C&#244;ng Nghệ</a>
                  <a id="sub_23" href="http://endgame.vn/video/muc-23/giai-tri">Giải Tr&#237;</a>

            </div>
              <div id="sm100" class="tabcontent" style="display: none;"></div>
      <div id="sm101" class="tabcontent" style="display: none;"></div>
      

    </div>
    <!--end top-->
    <div style="clear: both"></div>
  </div>
</div>

  <script type="text/javascript">
    $(document).ready(function () {
      ddtabmenu.definemenu("ddtabs2", 0);
    });
  </script>

  <script type="text/javascript">
    $(function () {
      // canh giữa submenu
      $("#ddtabs2").css("position", "relative");

      $("#ddtabs2").find("li").each(function () {
        var menuid = $(this);
        var id = menuid.attr("id");
        if (id) {
          var submenu = $("#sm" + id.replace("cate_", ""));

          if (submenu) {
            var submenu_width = submenu.width();
            var paddingleft = 0;

            if (submenu_width > 0) {
              paddingleft = menuid.find("a").position().left - ((submenu_width - menuid.find("a").width()) / 2);
            }

            if (paddingleft <= 0) {
              submenu.css("padding-left", 15);
            } else if (paddingleft >= 700 - submenu_width / 2) {
              submenu.css("padding-right", 20);
            }
            else {
              var x = paddingleft + 243;
              if (x > 500)
                x = 450;
              submenu.css("padding-left", x);
            }
          }
        }
      });
    });
  </script>


    <div class="site" id="tabtopsite">
      <div class="top_search" style="height:41px !important">
  <div style="width:350px; float:right; margin-top:-6px">
    <script>
      (function () {
        var cx = 'partner-pub-0201611608828164:6893201642';
        var gcse = document.createElement('script');
        gcse.type = 'text/javascript';
        gcse.async = true;
        gcse.src = (document.location.protocol == 'https:' ? 'https:' : 'http:') +
          '//www.google.com/cse/cse.js?cx=' + cx;
        var s = document.getElementsByTagName('script')[0];
        s.parentNode.insertBefore(gcse, s);
      })();
    </script>
    <gcse:search></gcse:search>
  </div>
  <div style="clear: both"></div>
</div>
<style type="text/css">
  a.gs-title {
    float: left;
  }
</style>
<script type="text/javascript">
  $(document).ready(function () {
    $('#btnsearch').click(function () {
      var searchtext = $("#txtMainSearch").val();
      window.location = "/Search?keyword=" + searchtext.replace(/\&/g, '%26');
    });
  });

  var defaultKeyword = "Tìm kiếm...";
  if ($("#txtMainSearch").val() == '') {
    $("#txtMainSearch").val(defaultKeyword);
  }

  $("#txtMainSearch").focus(function () {
    if ($(this).val() == defaultKeyword) {
      $(this).val('');
    }
  });

  $("#txtMainSearch").blur(function () {
    if ($(this).val() == '') {
      $(this).val(defaultKeyword);
    }
  });


  function AnyInput_KeyDown(sender, e) {
    if ((e.which && e.which == 13) || (e.keyCode && e.keyCode == 13)) {

      var searchtext = $("#txtMainSearch").val();
      window.location = "/Search?keyword=" + searchtext.replace(/\&/g, '%26');
    }

    return true;
  }
</script>

<div class="nha_ttro">
<div class="nha_ttro_block">
  <p><strong>Cổng thông tin</strong></p>
  <p><table style="width: 99%;" border="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;"><a title="Waface" href="http://endgame.vn/chi-tiet-game/game-197/warface" target="_blank"><img src="http://static.endgame.vn/tinmoi/store/gameportal/images/thumb/games/0/197/wf_icon.png" alt="" width="70" height="70" /></a></td>
<td style="text-align: center;"><a title="Li&ecirc;n minh huyền thoại" href="http://endgame.vn/chi-tiet-game/game-97/lien-minh-huyen-thoai" target="_blank"><img src="http://static.endgame.vn/tinmoi/store/gameportal/images/thumb//account/phivanloi/140116162136.png" alt="" width="70" height="70" /></a></td>
</tr>
</tbody>
</table></p>
  <div style="clear: both"></div>
</div>
<!--end nha_ttro_block-->

  
  <script type='text/javascript'>
<!--// <![CDATA[
  OA_show('endgame.vn_Leaderboard_728x90');
// ]]> --></script>

  <div style="clear: both"></div>
</div>


          <div class="_slide">
      <ul id="home_slide">
            <li><span>&nbsp;</span><a href="#0">Những l&#253; do VNG gắn b&#243; với d&#242;ng game Kiếm Hiệp T&#236;nh Duy&#234;n </a></li>
            <li><span>&nbsp;</span><a href="#1">Những điều th&#250; vị trong quốc chiến của Phục Long</a></li>
            <li><span>&nbsp;</span><a href="#2">[LMHT] Danh s&#225;ch tướng xoay tua tuần 244</a></li>
            <li><span>&nbsp;</span><a href="#3">Hẹn h&#242; c&#249;ng FAPtv Ribi Sachi v&#224; Th&#225;i Vũ tr&#234;n 360Live 360mobi</a></li>
            <li><a style="border-right: none;" href="#4">Au Speed - Nơi thỏa m&#227;n đam m&#234; tốc độ cho c&#225;c xế thủ </a></li>

      </ul>
      <div style="clear: both"></div>
      <div class="cont_slide">
        <ul id="tabber_content">
            <li>
              <a href="#">
                <img src="http://endgame.vn/tinmoi/store/gameportal/images/thumb/news/0/30/30838/nhung-ly-do-vng-gan-bo-voi-dong-game-kiem-hiep-tinh-duyen-1.jpg.980.335.jpg" width="980" height="335" />
              </a>
              <div class="_slide_content">
                <a href="javascript:void(0);" class="home_slide_next">
                  <img width="48" height="114" src="/Content/images/arr_slide.jpg">
                </a>
                <div class="divtext_slide">
                  <p class="slide_tit"><a href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-30838/nhung-ly-do-vng-gan-bo-voi-dong-game-kiem-hiep-tinh-duyen" title="Những l&#253; do VNG gắn b&#243; với d&#242;ng game Kiếm Hiệp T&#236;nh Duy&#234;n ">Những l&#253; do VNG gắn b&#243; với d&#242;ng game Kiếm Hiệp T&#236;nh Duy&#234;n </a> </p>
                  <p>
                    Trong một ph&#225;t ng&#244;n gần đ&#226;y, VNG cho biết V&#245; L&#226;m Truyền Kỳ Mobile l&#224; game đầu ti&#234;n trong “Tam Bộ Kh&#250;c” kiếm hiệp t&#236;nh duy&#234;n m&#224; c&#244;ng ty n&#224;y dự kiến đưa về thị trường game mobile Việt Nam trong tương lai. Những c&#225;i t&#234;n tiếp theo ch&#237;nh l&#224; Kiếm Thế Mobile v&#224; V&#245; L&#226;m Truyền Kỳ 3D...&nbsp;
                  </p>
                      <div class="slide_tin">
                        <p>Tin liên quan</p>
                          <a href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-30571/vltk-mobile-bo-anh-dan-truong-hoa-than-duong-anh-phong-xong-pha-chien-truong" title="VLTK Mobile - Bộ ảnh Đan Trường h&#243;a th&#226;n Dương Ảnh Phong x&#244;ng pha chiến trường">VLTK Mobile - Bộ ảnh Đan Trường h&#243;a th&#226;n Dương Ảnh Phong...</a>
                          <a href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-30832/vng-lan-dau-chia-se-ve-thanh-cong-cua-vo-lam-truyen-ky-mobile" title="VNG lần đầu chia sẻ về th&#224;nh c&#244;ng của V&#245; L&#226;m Truyền Kỳ Mobile">VNG lần đầu chia sẻ về th&#224;nh c&#244;ng của V&#245; L&#226;m Truyền Kỳ...</a>
                          <a href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-30811/vo-lam-truyen-ky-mobile-bi-quyet-chiem-tron-top-1-thu-thap-the-lang-tuyet-phong" title="V&#245; L&#226;m Truyền Kỳ Mobile - B&#237; quyết chiếm trọn top 1 thu thập thẻ Lăng Tuyệt Phong ">V&#245; L&#226;m Truyền Kỳ Mobile - B&#237; quyết chiếm trọn top 1 thu...</a>
                        <div style="clear: both"></div>
                      </div>

                  <!--end slide_tin-->
                  <div style="clear: both"></div>
                </div>
                <!--end divtext_slide-->
                <div style="clear: both"></div>
              </div>
            </li>
            <li>
              <a href="#">
                <img src="http://endgame.vn/tinmoi/store/gameportal/images/thumb/news/0/30/30837/nhung-dieu-thu-vi-trong-quoc-chien-cua-phuc-long-1.jpg.980.335.jpg" width="980" height="335" />
              </a>
              <div class="_slide_content">
                <a href="javascript:void(0);" class="home_slide_next">
                  <img width="48" height="114" src="/Content/images/arr_slide.jpg">
                </a>
                <div class="divtext_slide">
                  <p class="slide_tit"><a href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-30837/nhung-dieu-thu-vi-trong-quoc-chien-cua-phuc-long" title="Những điều th&#250; vị trong quốc chiến của Phục Long">Những điều th&#250; vị trong quốc chiến của Phục Long</a> </p>
                  <p>
                    Điểm đặc sắc nhất của Phục Long ch&#237;nh l&#224; hoạt động c&#243; tổ chức – quốc chiến. C&#243; thể n&#243;i, đ&#226;y l&#224; t&#237;nh năng l&#224;m n&#234;n sự sống c&#242;n của cộng đồng game chiến thuật.&nbsp;
                  </p>
                      <div class="slide_tin">
                        <p>Tin liên quan</p>
                          <a href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-30835/trai-nghiem-chien-thuat-o-ban-do-the-gioi-phuc-long" title="Trải nghiệm chiến thuật ở bản đồ thế giới Phục Long">Trải nghiệm chiến thuật ở bản đồ thế giới Phục Long</a>
                          <a href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-30830/bi-kip-de-so-huu-tuong-manh-trong-phuc-long" title="B&#237; k&#237;p để sở hữu tướng mạnh trong Phục Long">B&#237; k&#237;p để sở hữu tướng mạnh trong Phục Long</a>
                          <a href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-30822/chong-mat-voi-27-loai-binh-chung-cua-phuc-long" title="Ch&#243;ng mặt với 27 loại binh chủng của Phục Long">Ch&#243;ng mặt với 27 loại binh chủng của Phục Long</a>
                        <div style="clear: both"></div>
                      </div>

                  <!--end slide_tin-->
                  <div style="clear: both"></div>
                </div>
                <!--end divtext_slide-->
                <div style="clear: both"></div>
              </div>
            </li>
            <li>
              <a href="#">
                <img src="http://endgame.vn/tinmoi/store/gameportal/images/thumb/news/0/30/30836/lmht-danh-sach-tuong-xoay-tua-tuan-244-1.jpg.980.335.jpg" width="980" height="335" />
              </a>
              <div class="_slide_content">
                <a href="javascript:void(0);" class="home_slide_next">
                  <img width="48" height="114" src="/Content/images/arr_slide.jpg">
                </a>
                <div class="divtext_slide">
                  <p class="slide_tit"><a href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-30836/lmht-danh-sach-tuong-xoay-tua-tuan-244" title="[LMHT] Danh s&#225;ch tướng xoay tua tuần 244">[LMHT] Danh s&#225;ch tướng xoay tua tuần 244</a> </p>
                  <p>
                    Tuần n&#224;y sẽ c&#243; sự xuất hiện của vị tướng được ưa chuộng bậc nhất LMHT l&#224; Zed cũng như vị tướng &quot;nh&#236;n l&#224; muốn đi ngủ&quot; Ivern trong danh s&#225;ch xoay tua.&nbsp;
                  </p>
                      <div class="slide_tin">
                        <p>Tin liên quan</p>
                          <a href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-30826/lmht-danh-sach-tuong-xoay-tua-tuan-243" title="[LMHT] Danh s&#225;ch tướng xoay tua tuần 243">[LMHT] Danh s&#225;ch tướng xoay tua tuần 243</a>
                          <a href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-30817/lmht-danh-sach-tuong-xoay-tua-tuan-242" title="[LMHT] Danh s&#225;ch tướng xoay tua tuần 242">[LMHT] Danh s&#225;ch tướng xoay tua tuần 242</a>
                          <a href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-30798/lmht-danh-sach-tuong-xoay-tua-tuan-241" title="[LMHT] Danh s&#225;ch tướng xoay tua tuần 241">[LMHT] Danh s&#225;ch tướng xoay tua tuần 241</a>
                        <div style="clear: both"></div>
                      </div>

                  <!--end slide_tin-->
                  <div style="clear: both"></div>
                </div>
                <!--end divtext_slide-->
                <div style="clear: both"></div>
              </div>
            </li>
            <li>
              <a href="#">
                <img src="http://endgame.vn/tinmoi/store/gameportal/images/thumb/news/0/30/30833/hen-ho-cung-faptv-ribi-sachi-va-thai-vu-tren-360live-360mobi-1.jpg.980.335.jpg" width="980" height="335" />
              </a>
              <div class="_slide_content">
                <a href="javascript:void(0);" class="home_slide_next">
                  <img width="48" height="114" src="/Content/images/arr_slide.jpg">
                </a>
                <div class="divtext_slide">
                  <p class="slide_tit"><a href="http://endgame.vn/tin-tuc/endgame-cafe/tin-30833/hen-ho-cung-faptv-ribi-sachi-va-thai-vu-tren-360live-360mobi" title="Hẹn h&#242; c&#249;ng FAPtv Ribi Sachi v&#224; Th&#225;i Vũ tr&#234;n 360Live 360mobi">Hẹn h&#242; c&#249;ng FAPtv Ribi Sachi v&#224; Th&#225;i Vũ tr&#234;n 360Live 360mobi</a> </p>
                  <p>
                    Tối nay – v&#224;o l&#250;c 20h00 ng&#224;y 13/04, Ribi v&#224; Th&#225;i Vũ sẽ giao lưu trực tuyến c&#249;ng người h&#226;m mộ qua ứng dụng 360Live 360mobi về những hoạt động mới nhất của nh&#243;m cũng như chia sẻ về giải thưởng vinh dự m&#224; FAPtv vừa được nhận tại Kuala Lumpur – Malaysia.&nbsp;
                  </p>
                      <div class="slide_tin">
                        <p>Tin liên quan</p>
                          <a href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-30596/giai-dau-tien-ty-360mobi-champion-khep-lai-doi-vo-dich-rinh-giai-thuong-300-trieu-dong-lo-dien" title="Giải đấu tiền tỷ 360mobi Champion kh&#233;p lại, đội v&#244; địch rinh giải thưởng 300 triệu đồng lộ diện">Giải đấu tiền tỷ 360mobi Champion kh&#233;p lại, đội v&#244; địch...</a>
                          <a href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-30825/live-stream-tuong-tac-truc-tuyen-len-ngoi" title="Live stream - Tương t&#225;c trực tuyến l&#234;n ng&#244;i">Live stream - Tương t&#225;c trực tuyến l&#234;n ng&#244;i</a>
                          <a href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-30602/game-thu-top-dau-truong-sinh-tu-dai-chien-cung-faptv" title="Game thủ TOP - Đấu Trường Sinh Tử Đại Chiến C&#249;ng FAPTV">Game thủ TOP - Đấu Trường Sinh Tử Đại Chiến C&#249;ng FAPTV</a>
                        <div style="clear: both"></div>
                      </div>

                  <!--end slide_tin-->
                  <div style="clear: both"></div>
                </div>
                <!--end divtext_slide-->
                <div style="clear: both"></div>
              </div>
            </li>
            <li>
              <a href="#">
                <img src="http://endgame.vn/tinmoi/store/gameportal/images/thumb/news/0/30/30829/au-speed-noi-thoa-man-dam-me-toc-do-cho-cac-xe-thu-1.jpg.980.335.jpg" width="980" height="335" />
              </a>
              <div class="_slide_content">
                <a href="javascript:void(0);" class="home_slide_next">
                  <img width="48" height="114" src="/Content/images/arr_slide.jpg">
                </a>
                <div class="divtext_slide">
                  <p class="slide_tit"><a href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-30829/au-speed-noi-thoa-man-dam-me-toc-do-cho-cac-xe-thu" title="Au Speed - Nơi thỏa m&#227;n đam m&#234; tốc độ cho c&#225;c xế thủ ">Au Speed - Nơi thỏa m&#227;n đam m&#234; tốc độ cho c&#225;c xế thủ </a> </p>
                  <p>
                    Bạn c&#243; niềm đam m&#234; tốc độ? Bạn y&#234;u th&#237;ch sự trải nghiệm? Bạn sẵn s&#224;ng vượt qua những cung đường kh&#243; nhất h&#224;nh tinh? Au Speed sẽ l&#224; người đồng h&#224;nh trong thế giới ảo, c&#249;ng bạn th&#225;ch thức giới hạn mọi l&#250;c mọi nơi.&nbsp;
                  </p>
                      <div class="slide_tin">
                        <p>Tin liên quan</p>
                          <a href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-30769/fans-audition-xon-xao-thuc-hu-cau-chuyen-au-speed-la-audition-phien-ban-hien-dai" title="Fans Audition x&#244;n xao thực hư c&#226;u chuyện AU Speed l&#224; &quot;Audition phi&#234;n bản hiện đại&quot;?">Fans Audition x&#244;n xao thực hư c&#226;u chuyện AU Speed l&#224;...</a>
                          <a href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-13347/can-canh-gameplay-game-dua-xe-sieu-thuc-world-of-speed" title="Cận cảnh gameplay game đua xe &quot;si&#234;u thực&quot; World of Speed">Cận cảnh gameplay game đua xe &quot;si&#234;u thực&quot; World of Speed</a>
                          <a href="http://endgame.vn/tin-tuc/gioi-thieu-game/tin-30761/au-speed-game-mobile-mang-phong-cach-audition-kieu-moi-cap-ben-viet-nam-boi-vtc-mobile" title="AU Speed - Game mobile mang phong c&#225;ch Audition &quot;kiểu mới&quot; cập bến Việt Nam bởi VTC Mobile">AU Speed - Game mobile mang phong c&#225;ch Audition &quot;kiểu mới&quot;...</a>
                        <div style="clear: both"></div>
                      </div>

                  <!--end slide_tin-->
                  <div style="clear: both"></div>
                </div>
                <!--end divtext_slide-->
                <div style="clear: both"></div>
              </div>
            </li>

        </ul>
      </div>

    </div>
    <script type="text/javascript">
      $(document).ready(function () {


        // ----- Tabber
        $('#tabber_content').billy({
          scrollSpeed: 700,
          slidePause: 10000,
          indicators: $('ul#home_slide'),
          customIndicators: true,
          autoAnimate: true,
          noAnimation: false,
          nextLink: $('.home_slide_next')
        });

      });

    </script>

<div class="details">
  <div class="left">
<script type="text/javascript">
  $(document).ready(function () {
    $("#home_tabvideo").tabs(".home_tabvideo_iem");
  });
</script>

<div class="left_block">
  <div class="left_tit">
     <h2><span class="tit_top">Video</span></h2>
    <div class="left_tab">
      <ul id="home_tabvideo" class="home_tab">
        <li><a href="#" class="active">Mới nhất</a></li>
        
        <li><a href="#">Xem nhiều nhất</a></li>
      </ul>
    </div>
    <div style="clear: both"></div>
  </div>
  <div>
    <div class="home_tabvideo_iem">

 <div class="left_video_block">  <div class="left_video_box">
    <a href="http://endgame.vn/tin-video/game/tin-30876/gam-ngay-2-full-highlights-tuyen-viet-nam-co-mot-ngay-thi-dau-day-hung-khoi-nhung-thieu-may-man" title="[GAM Ng&#224;y 2 FULL Highlights] Tuyển Việt Nam c&#243; một ng&#224;y thi đấu đầy hứng khởi nhưng thiếu may mắn">
      <img src="http://endgame.vn/tinmoi/store/gameportal/images/thumb/news/0/30/30876/gam-ngay-2-full-highlights-tuyen-viet-nam-co-mot-ngay-thi-dau-day-hung-khoi-nhung-thieu-may-man-1.jpg.205.109.jpg" width="205" height="109" />
      <span>&nbsp;</span> </a>
    <div style="clear: both"></div>
  </div>
  <div style="height: 56px;">
    <h3><a href="http://endgame.vn/tin-video/game/tin-30876/gam-ngay-2-full-highlights-tuyen-viet-nam-co-mot-ngay-thi-dau-day-hung-khoi-nhung-thieu-may-man" title="[GAM Ng&#224;y 2 FULL Highlights] Tuyển Việt Nam c&#243; một ng&#224;y thi đấu đầy hứng khởi nhưng thiếu may mắn" class="left_title left_title_2">[GAM Ng&#224;y 2 FULL Highlights] Tuyển Việt Nam...</a></h3>
  </div>
  <div style="clear: both"></div>
 </div> <div class="left_video_block">  <div class="left_video_box">
    <a href="http://endgame.vn/tin-video/game/tin-30875/skt-ngay-2-full-highlights-dai-dien-han-quoc-skt-tiep-tuc-bat-bai-bang-cac-chien-thang-huy-diet" title="[SKT Ng&#224;y 2 FULL Highlights] Đại diện H&#224;n Quốc SKT tiếp tục bất bại bằng c&#225;c chiến thắng hủy diệt">
      <img src="http://endgame.vn/tinmoi/store/gameportal/images/thumb/news/0/30/30875/skt-ngay-2-full-highlights-dai-dien-han-quoc-skt-tiep-tuc-bat-bai-bang-cac-chien-thang-huy-diet-1.jpg.205.109.jpg" width="205" height="109" />
      <span>&nbsp;</span> </a>
    <div style="clear: both"></div>
  </div>
  <div style="height: 56px;">
    <h3><a href="http://endgame.vn/tin-video/game/tin-30875/skt-ngay-2-full-highlights-dai-dien-han-quoc-skt-tiep-tuc-bat-bai-bang-cac-chien-thang-huy-diet" title="[SKT Ng&#224;y 2 FULL Highlights] Đại diện H&#224;n Quốc SKT tiếp tục bất bại bằng c&#225;c chiến thắng hủy diệt" class="left_title left_title_2">[SKT Ng&#224;y 2 FULL Highlights] Đại diện H&#224;n...</a></h3>
  </div>
  <div style="clear: both"></div>
 </div> <div class="left_video_block" style="margin-right: 0;">  <div class="left_video_box">
    <a href="http://endgame.vn/tin-video/game/tin-30862/hai-thien-tai-faker-va-bjergsen-dai-chien-o-brazil-co-ca-su-gop-mat-cua-yasuo-thach-dau" title="Hai thi&#234;n t&#224;i Faker v&#224; Bjergsen đại chiến ở Brazil, c&#243; cả sự g&#243;p mặt của Yasuo Th&#225;ch Đấu">
      <img src="http://endgame.vn/tinmoi/store/gameportal/images/thumb/news/0/30/30862/hai-thien-tai-faker-va-bjergsen-dai-chien-o-brazil-co-ca-su-gop-mat-cua-yasuo-thach-dau-1.jpg.205.109.jpg" width="205" height="109" />
      <span>&nbsp;</span> </a>
    <div style="clear: both"></div>
  </div>
  <div style="height: 56px;">
    <h3><a href="http://endgame.vn/tin-video/game/tin-30862/hai-thien-tai-faker-va-bjergsen-dai-chien-o-brazil-co-ca-su-gop-mat-cua-yasuo-thach-dau" title="Hai thi&#234;n t&#224;i Faker v&#224; Bjergsen đại chiến ở Brazil, c&#243; cả sự g&#243;p mặt của Yasuo Th&#225;ch Đấu" class="left_title left_title_2">Hai thi&#234;n t&#224;i Faker v&#224; Bjergsen đại chiến ở...</a></h3>
  </div>
  <div style="clear: both"></div>
 </div>
    </div>
    <div class="home_tabvideo_iem" style="display:none;">

 <div class="left_video_block">  <div class="left_video_box">
    <a href="http://endgame.vn/tin-video/game/tin-330/hoc-cach-choi-tuong-ezreal-cua-bebe" title="Học c&#225;ch chơi tướng Ezreal của Bebe">
      <img src="http://endgame.vn/tinmoi/store/gameportal/images/thumb/news/0/0/330/hoc-cach-choi-tuong-ezreal-cua-bebe-1.jpg.205.109.jpg" width="205" height="109" />
      <span>&nbsp;</span> </a>
    <div style="clear: both"></div>
  </div>
  <div style="height: 56px;">
    <h3><a href="http://endgame.vn/tin-video/game/tin-330/hoc-cach-choi-tuong-ezreal-cua-bebe" title="Học c&#225;ch chơi tướng Ezreal của Bebe" class="left_title left_title_2">Học c&#225;ch chơi tướng Ezreal của Bebe</a></h3>
  </div>
  <div style="clear: both"></div>
 </div> <div class="left_video_block">  <div class="left_video_box">
    <a href="http://endgame.vn/tin-video/game/tin-6856/video-nhung-pha-xu-li-ngo-ngan-cua-sieu-sao-faker" title="[Video] Những pha xử l&#237; &quot;ngớ ngẩn&quot; của si&#234;u sao Faker">
      <img src="http://endgame.vn/tinmoi/store/gameportal/images/thumb/news/0/6/6856/video-nhung-pha-xu-li-ngo-ngan-cua-sieu-sao-faker-1.jpg.205.109.jpg" width="205" height="109" />
      <span>&nbsp;</span> </a>
    <div style="clear: both"></div>
  </div>
  <div style="height: 56px;">
    <h3><a href="http://endgame.vn/tin-video/game/tin-6856/video-nhung-pha-xu-li-ngo-ngan-cua-sieu-sao-faker" title="[Video] Những pha xử l&#237; &quot;ngớ ngẩn&quot; của si&#234;u sao Faker" class="left_title left_title_2">[Video] Những pha xử l&#237; &quot;ngớ ngẩn&quot; của si&#234;u...</a></h3>
  </div>
  <div style="clear: both"></div>
 </div> <div class="left_video_block" style="margin-right: 0;">  <div class="left_video_box">
    <a href="http://endgame.vn/tin-video/game/tin-6229/video-faker-cam-lee-sin-ra-duong-giua-hanh-zed-tai-may-chu-han-quoc" title="[Video] Faker cầm Lee Sin ra đường giữa &quot;h&#224;nh&quot; Zed tại m&#225;y chủ H&#224;n Quốc">
      <img src="http://endgame.vn/tinmoi/store/gameportal/images/thumb/news/0/6/6229/video-faker-cam-lee-sin-ra-duong-giua-hanh-zed-tai-may-chu-han-quoc-1.jpg.205.109.jpg" width="205" height="109" />
      <span>&nbsp;</span> </a>
    <div style="clear: both"></div>
  </div>
  <div style="height: 56px;">
    <h3><a href="http://endgame.vn/tin-video/game/tin-6229/video-faker-cam-lee-sin-ra-duong-giua-hanh-zed-tai-may-chu-han-quoc" title="[Video] Faker cầm Lee Sin ra đường giữa &quot;h&#224;nh&quot; Zed tại m&#225;y chủ H&#224;n Quốc" class="left_title left_title_2">[Video] Faker cầm Lee Sin ra đường giữa...</a></h3>
  </div>
  <div style="clear: both"></div>
 </div>

    </div>
  </div>
  <!--end left_video_block-->
  <div style="clear: both"></div>
</div>


    <div style="margin-bottom: 10px;">
  <script type='text/javascript'>
<!--// <![CDATA[
  OA_show('endgame.vn_Center_home_660x130');
// ]]> --></script>
</div>  <div class="left_block">
    <div class="left_tit">
      <span class="tit_top">Warface</span>
      <a href="/tin-game/warface-197" class="xthem">Xem thêm</a>
      <div style="clear:both"></div>
    </div>
 <div class="left_video_block mb28">        <div class="left_video_box">
          <a href="http://endgame.vn/tin-video/game/tin-12421/video-top-5-khoanh-khac-combo-kills-phan-42" title="[VIDEO] Top 5 khoảnh khắc combo kills phần 42">
            <img width="205" height="109" src="http://endgame.vn/tinmoi/store/gameportal/images/thumb/news/0/12/12421/video-top-5-khoanh-khac-combo-kills-phan-42-1.jpg.205.109.jpg">
              <span>&nbsp;</span>
          </a>
          <div style="clear: both"></div>
        </div>
        <h3><a class="left_title left_title_2" href="http://endgame.vn/tin-video/game/tin-12421/video-top-5-khoanh-khac-combo-kills-phan-42" title="[VIDEO] Top 5 khoảnh khắc combo kills phần 42">[VIDEO] Top 5 khoảnh khắc combo kills phần...</a> </h3>
        <p><a href="http://endgame.vn/video/muc-21/game" class="left_tag" style="background-color:">Game</a></p>
        <div style="clear: both"></div>
        <p class="text_tool"></p>
        <div style="clear: both"></div>
 </div> <div class="left_video_block mb28">        <div class="left_video_box">
          <a href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-12059/cac-game-thu-da-bug-loi-dung-goc-lag-duoc-trong-warface" title="C&#225;c game thủ đ&#227; bug, lợi dụng g&#243;c lag được trong Warface">
            <img width="205" height="109" src="http://endgame.vn/tinmoi/store/gameportal/images/thumb/news/0/12/12059/cac-game-thu-da-bug-loi-dung-goc-lag-duoc-trong-warface-1.jpg.205.109.jpg">
          </a>
          <div style="clear: both"></div>
        </div>
        <h3><a class="left_title left_title_2" href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-12059/cac-game-thu-da-bug-loi-dung-goc-lag-duoc-trong-warface" title="C&#225;c game thủ đ&#227; bug, lợi dụng g&#243;c lag được trong Warface">C&#225;c game thủ đ&#227; bug, lợi dụng g&#243;c lag được...</a> </h3>
        <p><a href="http://endgame.vn/muc-4/tin-tuc" class="left_tag" style="background-color:">Tin tức</a></p>
        <div style="clear: both"></div>
        <p class="text_tool"></p>
        <div style="clear: both"></div>
 </div> <div class="left_video_block mb28 mr0">        <div class="left_video_box">
          <a href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-12221/chuoi-anh-hai-huoc-ve-thanh-troll-warface" title="Chuỗi ảnh h&#224;i hước về th&#225;nh troll Warface">
            <img width="205" height="109" src="http://endgame.vn/tinmoi/store/gameportal/images/thumb/news/0/12/12221/chuoi-anh-hai-huoc-ve-thanh-troll-warface-1.jpg.205.109.jpg">
          </a>
          <div style="clear: both"></div>
        </div>
        <h3><a class="left_title left_title_2" href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-12221/chuoi-anh-hai-huoc-ve-thanh-troll-warface" title="Chuỗi ảnh h&#224;i hước về th&#225;nh troll Warface">Chuỗi ảnh h&#224;i hước về th&#225;nh troll Warface</a> </h3>
        <p><a href="http://endgame.vn/muc-4/tin-tuc" class="left_tag" style="background-color:">Tin tức</a></p>
        <div style="clear: both"></div>
        <p class="text_tool"></p>
        <div style="clear: both"></div>
 </div>    <div style="clear: both"></div>
  </div>


<script type="text/javascript">
  var localhost = false;
  var url = document.URL;
  if (url.indexOf('localhost') != -1) {
    localhost = true;
  }

  $(document).ready(function () {
    $("#home_tabnews").tabs(".home_tabnews_item");
    $.ajaxSetup({ cache: false });
  });
  function CutStringFace(urlx) {
    var x = urlx.split('?');
    return x[0];
  }
  function getnewsPage(type, page) {


    $.getJSON('/Home/NewsByType_Ajax', { "Type": type, page: page }, function (data) {

      if (data != undefined && data != '' && data != null) {
        var html = "";
        $.each(data, function (index, item) {
          html += "<div class=\"left_block_ttuc\">";
          html += " <a href='" + item.Url + "' ><img width=\"205\" height=\"116\" alt='" + item.Title + "' src='" + item.ImgUrl + ".205.116.jpg'></a>";
          html += "<div class=\"left_ttuc_r\"><a class=\"left_title\" title='" + item.Title + "' href='" + item.Url + "' >" + $.formatTitle(item.Title, 90) + "</a>";
          html += " <p>" + $.formatTitle(item.Description, 225) + "</p>";
          html += "<div class=\"like_box\"><span class=\"fb-like\" data-href=\"" + CutStringFace(item.Url) + "\" data-send=\"false\" data-layout=\"button_count\" data-width=\"90\" data-show-faces=\"false\" data-font=\"arial\"></span></div>";
          html += " <div style=\"clear: both\"></div> </div> <div style=\"clear: both\"></div>  </div>";
        });
        $('#home_tabnews_item_' + type).html('');
        $('#home_tabnews_item_' + type).html(html);
        var pagesize = '20';
        var total = pagesize * 5;
        var pagehtml = GetAJAXPaging2(total, pagesize, page, 'getnewsPage(' + type + ',', 'home_tabnews_item_' + type);

        $('#home_tabnews_item_' + type).append(pagehtml);
        if (page < 2) {
          (function (d, s, id) {
            var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
            if (d.getElementById(id)) return;
            js = d.createElement(s);
            js.id = id;
            js.src = "//connect.facebook.net/en_us/all.js#xfbml=1";
            fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
          }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
          FB.init();
        }
        else {
          FB.XFBML.parse();
        }
      }

    });

  }
</script>

<div class="left_block">
  <div class="left_tit">
    
    <h2><span class="tit_top">Tin tức</span></h2>
    <div class="left_tab">
      <ul id="home_tabnews" class="home_tab">
        <li><a href="#" class="active">Mới nhất</a></li>
        
        <li><a href="#">Xem nhiều nhất</a></li>
      </ul>
    </div>
    <div style="clear: both"></div>
  </div>
  <div>
    <div class="home_tabnews_item" id="home_tabnews_item_4">
  <div class="left_block_ttuc">
    <a href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-31047/nhan-qua-tha-ga-cung-kiem-vu-mobi-vng-nhan-dip-game-alpha-test" title="Nhận qu&#224; thả ga c&#249;ng Kiếm Vũ Mobi VNG nh&#226;n dịp game Alpha Test">
      <img src="http://endgame.vn/tinmoi/store/gameportal/images/thumb/news/0/31/31047/nhan-qua-tha-ga-cung-kiem-vu-mobi-vng-nhan-dip-game-alpha-test-1.jpg.205.116.jpg" width="205" height="116" alt="Nhận qu&#224; thả ga c&#249;ng Kiếm Vũ Mobi VNG nh&#226;n dịp game Alpha Test"/></a>
    <div class="left_ttuc_r">
      <h3><a href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-31047/nhan-qua-tha-ga-cung-kiem-vu-mobi-vng-nhan-dip-game-alpha-test" title="Nhận qu&#224; thả ga c&#249;ng Kiếm Vũ Mobi VNG nh&#226;n dịp game Alpha Test" class="left_title">Nhận qu&#224; thả ga c&#249;ng Kiếm Vũ Mobi VNG nh&#226;n dịp game Alpha Test</a></h3>
      
      <p>10h00 s&#225;ng ng&#224;y 22/9, Kiếm Vũ đ&#227; ch&#237;nh thức được đưa l&#234;n nền tảng di động với t&#234;n gọi Kiếm Vũ Mobi VNG. Game “chuẩn từ PC đến mobile” do VNG ph&#225;t h&#224;nh tại Việt Nam – đ&#226;y cũng l&#224; thị trường đầu ti&#234;n vận h&#224;nh Kiếm Vũ tr&#234;n...&nbsp;</p>
      <div class="like_box">
        <span class="fb-like" data-href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-31047/nhan-qua-tha-ga-cung-kiem-vu-mobi-vng-nhan-dip-game-alpha-test" data-send="false" data-layout="button_count" data-width="90" data-show-faces="false" data-font="arial"></span>
      </div>
      
      <div style="clear: both"></div>
    </div>
    <!--end left_ttuc_r-->
    <div style="clear: both"></div>
  </div>
  <div class="left_block_ttuc">
    <a href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-31046/kiem-vu-mobi-vng-mo-cua-thu-nghiem-vao-10h00-ngay-229" title="Kiếm Vũ Mobi VNG mở cửa thử nghiệm v&#224;o 10h00 ng&#224;y 22/9">
      <img src="http://endgame.vn/tinmoi/store/gameportal/images/thumb/news/0/31/31046/kiem-vu-mobi-vng-mo-cua-thu-nghiem-vao-10h00-ngay-229-1.jpg.205.116.jpg" width="205" height="116" alt="Kiếm Vũ Mobi VNG mở cửa thử nghiệm v&#224;o 10h00 ng&#224;y 22/9"/></a>
    <div class="left_ttuc_r">
      <h3><a href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-31046/kiem-vu-mobi-vng-mo-cua-thu-nghiem-vao-10h00-ngay-229" title="Kiếm Vũ Mobi VNG mở cửa thử nghiệm v&#224;o 10h00 ng&#224;y 22/9" class="left_title">Kiếm Vũ Mobi VNG mở cửa thử nghiệm v&#224;o 10h00 ng&#224;y 22/9</a></h3>
      
      <p>Như vậy, sau hơn một th&#225;ng r&#242; rỉ th&#244;ng tin, 10h00 s&#225;ng nay – 22/9, Kiếm Vũ Mobi VNG đ&#227; mở server đầu ti&#234;n – đặt ch&#226;n v&#224;o cuộc chiến của game MMORPG tr&#234;n nền tảng mobile. &nbsp;</p>
      <div class="like_box">
        <span class="fb-like" data-href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-31046/kiem-vu-mobi-vng-mo-cua-thu-nghiem-vao-10h00-ngay-229" data-send="false" data-layout="button_count" data-width="90" data-show-faces="false" data-font="arial"></span>
      </div>
      
      <div style="clear: both"></div>
    </div>
    <!--end left_ttuc_r-->
    <div style="clear: both"></div>
  </div>
  <div class="left_block_ttuc">
    <a href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-31045/ngu-than-3d-tang-300-vip-code-mung-open-beta" title="Ngũ Thần 3D tặng 300 VIP code mừng Open Beta">
      <img src="http://endgame.vn/tinmoi/store/gameportal/images/thumb/news/0/31/31045/ngu-than-3d-tang-300-vip-code-mung-open-beta-1.jpg.205.116.jpg" width="205" height="116" alt="Ngũ Thần 3D tặng 300 VIP code mừng Open Beta"/></a>
    <div class="left_ttuc_r">
      <h3><a href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-31045/ngu-than-3d-tang-300-vip-code-mung-open-beta" title="Ngũ Thần 3D tặng 300 VIP code mừng Open Beta" class="left_title">Ngũ Thần 3D tặng 300 VIP code mừng Open Beta</a></h3>
      
      <p>Nh&#226;n dịp Open Beta game Ngũ Thần 3D ng&#224;y 22/9/2017, Ban điều h&#224;nh game th&#226;n gửi đến game thủ 300 VIP code. Đ&#226;y sẽ l&#224; h&#224;nh trang gi&#250;p c&#225;c bạn thỏa sức tung ho&#224;nh trong thế giới Ngũ Thần.&nbsp;</p>
      <div class="like_box">
        <span class="fb-like" data-href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-31045/ngu-than-3d-tang-300-vip-code-mung-open-beta" data-send="false" data-layout="button_count" data-width="90" data-show-faces="false" data-font="arial"></span>
      </div>
      
      <div style="clear: both"></div>
    </div>
    <!--end left_ttuc_r-->
    <div style="clear: both"></div>
  </div>
  <div class="left_block_ttuc">
    <a href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-31044/ngu-than-3d-chinh-thuc-open-beta-luc-10h-2292017" title="Ngũ Thần 3D ch&#237;nh thức Open Beta l&#250;c 10h 22/9/2017">
      <img src="http://endgame.vn/tinmoi/store/gameportal/images/thumb/news/0/31/31044/ngu-than-3d-chinh-thuc-open-beta-luc-10h-2292017-1.jpg.205.116.jpg" width="205" height="116" alt="Ngũ Thần 3D ch&#237;nh thức Open Beta l&#250;c 10h 22/9/2017"/></a>
    <div class="left_ttuc_r">
      <h3><a href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-31044/ngu-than-3d-chinh-thuc-open-beta-luc-10h-2292017" title="Ngũ Thần 3D ch&#237;nh thức Open Beta l&#250;c 10h 22/9/2017" class="left_title">Ngũ Thần 3D ch&#237;nh thức Open Beta l&#250;c 10h 22/9/2017</a></h3>
      
      <p>Sau đợt Alpha Test kh&#225; th&#224;nh c&#244;ng, Ngũ Thần 3D sẽ ch&#237;nh thức Open Beta từ 10h s&#225;ng 22/9/2017. Đặc biệt l&#224; c&#225;c hoạt động cộng đồng trước đ&#226;y như livestream trải nghiệm game với hot girl Mai Linh zuto, sự kiện ưu đ&#227;i trong v&#224;...&nbsp;</p>
      <div class="like_box">
        <span class="fb-like" data-href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-31044/ngu-than-3d-chinh-thuc-open-beta-luc-10h-2292017" data-send="false" data-layout="button_count" data-width="90" data-show-faces="false" data-font="arial"></span>
      </div>
      
      <div style="clear: both"></div>
    </div>
    <!--end left_ttuc_r-->
    <div style="clear: both"></div>
  </div>
  <div class="left_block_ttuc">
    <a href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-31043/game-thu-chinh-do-1-mobile-nen-tham-gia-danh-gia-toc-chien" title="Game thủ Chinh Đồ 1 Mobile n&#234;n tham gia đ&#225;nh gia tộc chiến">
      <img src="http://endgame.vn/tinmoi/store/gameportal/images/thumb/news/0/31/31043/game-thu-chinh-do-1-mobile-nen-tham-gia-danh-gia-toc-chien-1.jpg.205.116.jpg" width="205" height="116" alt="Game thủ Chinh Đồ 1 Mobile n&#234;n tham gia đ&#225;nh gia tộc chiến"/></a>
    <div class="left_ttuc_r">
      <h3><a href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-31043/game-thu-chinh-do-1-mobile-nen-tham-gia-danh-gia-toc-chien" title="Game thủ Chinh Đồ 1 Mobile n&#234;n tham gia đ&#225;nh gia tộc chiến" class="left_title">Game thủ Chinh Đồ 1 Mobile n&#234;n tham gia đ&#225;nh gia tộc chiến</a></h3>
      
      <p>L&#224; một trong những hoạt động ch&#237;nh của gia tộc – độ n&#243;ng của gia tộc chiến chỉ đứng sau quốc chiến v&#224; lu&#244;n khiến c&#225;c th&#224;nh vi&#234;n trong gia tộc mong đợi. Đ&#226;y cũng l&#224; hoạt động mang t&#237;nh đối kh&#225;ng cao nhất nh&#236; trong game. &nbsp;</p>
      <div class="like_box">
        <span class="fb-like" data-href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-31043/game-thu-chinh-do-1-mobile-nen-tham-gia-danh-gia-toc-chien" data-send="false" data-layout="button_count" data-width="90" data-show-faces="false" data-font="arial"></span>
      </div>
      
      <div style="clear: both"></div>
    </div>
    <!--end left_ttuc_r-->
    <div style="clear: both"></div>
  </div>
  <div class="left_block_ttuc">
    <a href="http://endgame.vn/tin-tuc/gioi-thieu-game/tin-31041/dai-can-khon-chinh-thuc-ra-mat-ban-alpha-test" title="Đại C&#224;n Kh&#244;n ch&#237;nh thức ra mắt bản Alpha Test ">
      <img src="http://endgame.vn/tinmoi/store/gameportal/images/thumb/news/0/31/31041/dai-can-khon-chinh-thuc-ra-mat-ban-alpha-test-1.jpg.205.116.jpg" width="205" height="116" alt="Đại C&#224;n Kh&#244;n ch&#237;nh thức ra mắt bản Alpha Test "/></a>
    <div class="left_ttuc_r">
      <h3><a href="http://endgame.vn/tin-tuc/gioi-thieu-game/tin-31041/dai-can-khon-chinh-thuc-ra-mat-ban-alpha-test" title="Đại C&#224;n Kh&#244;n ch&#237;nh thức ra mắt bản Alpha Test " class="left_title">Đại C&#224;n Kh&#244;n ch&#237;nh thức ra mắt bản Alpha Test </a></h3>
      
      <p>C&#224;n Kh&#244;n Xoay Chuyển l&#224;m cho mọi thứ trong Ti&#234;n Cảnh đều bị đảo lộn. Nguy&#234;n nh&#226;n l&#224; do Thần Binh Thượng Cổ đ&#227; bị thất lạc, một thảm họa sắp đến với Thi&#234;n Giới. To&#224;n c&#245;i Tam Giới c&#249;ng truy t&#236;m Thần Binh để c&#243; thể xưng b&#225; ng&#244;i...&nbsp;</p>
      <div class="like_box">
        <span class="fb-like" data-href="http://endgame.vn/tin-tuc/gioi-thieu-game/tin-31041/dai-can-khon-chinh-thuc-ra-mat-ban-alpha-test" data-send="false" data-layout="button_count" data-width="90" data-show-faces="false" data-font="arial"></span>
      </div>
      
      <div style="clear: both"></div>
    </div>
    <!--end left_ttuc_r-->
    <div style="clear: both"></div>
  </div>
  <div class="left_block_ttuc">
    <a href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-31040/doi-tuyen-lmht-viet-nam-to-chuc-le-xuat-quan-cho-vong-chung-ket-the-gioi-2017" title="Đội tuyển LMHT Việt Nam tổ chức lễ xuất qu&#226;n cho v&#242;ng Chung Kết Thế Giới 2017">
      <img src="http://endgame.vn/tinmoi/store/gameportal/images/thumb/news/0/31/31040/doi-tuyen-lmht-viet-nam-to-chuc-le-xuat-quan-cho-vong-chung-ket-the-gioi-2017-1.jpg.205.116.jpg" width="205" height="116" alt="Đội tuyển LMHT Việt Nam tổ chức lễ xuất qu&#226;n cho v&#242;ng Chung Kết Thế Giới 2017"/></a>
    <div class="left_ttuc_r">
      <h3><a href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-31040/doi-tuyen-lmht-viet-nam-to-chuc-le-xuat-quan-cho-vong-chung-ket-the-gioi-2017" title="Đội tuyển LMHT Việt Nam tổ chức lễ xuất qu&#226;n cho v&#242;ng Chung Kết Thế Giới 2017" class="left_title">Đội tuyển LMHT Việt Nam tổ chức lễ xuất qu&#226;n cho v&#242;ng Chung Kết Thế Giới 2017</a></h3>
      
      <p>V&#224;o l&#250;c 10:00 ng&#224;y 18/09, Lễ ra qu&#226;n của c&#225;c đội tuyển Việt Nam đến Chung Kết Thế Giới Li&#234;n Minh Huyền Thoại 2017 đ&#227; được tổ chức với sự tham dự của th&#224;nh vi&#234;n hai đội tuyển GIGABYTE Marines, Young Generation, c&#244;ng ty quản...&nbsp;</p>
      <div class="like_box">
        <span class="fb-like" data-href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-31040/doi-tuyen-lmht-viet-nam-to-chuc-le-xuat-quan-cho-vong-chung-ket-the-gioi-2017" data-send="false" data-layout="button_count" data-width="90" data-show-faces="false" data-font="arial"></span>
      </div>
      
      <div style="clear: both"></div>
    </div>
    <!--end left_ttuc_r-->
    <div style="clear: both"></div>
  </div>
  <div class="left_block_ttuc">
    <a href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-31039/chien-su-o-chinh-do-1-mobile-trong-tuan-qua" title="&quot;Chiến sự&quot; ở Chinh Đồ 1 Mobile trong tuần qua">
      <img src="http://endgame.vn/tinmoi/store/gameportal/images/thumb/news/0/31/31039/chien-su-o-chinh-do-1-mobile-trong-tuan-qua-1.jpg.205.116.jpg" width="205" height="116" alt="&quot;Chiến sự&quot; ở Chinh Đồ 1 Mobile trong tuần qua"/></a>
    <div class="left_ttuc_r">
      <h3><a href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-31039/chien-su-o-chinh-do-1-mobile-trong-tuan-qua" title="&quot;Chiến sự&quot; ở Chinh Đồ 1 Mobile trong tuần qua" class="left_title">&quot;Chiến sự&quot; ở Chinh Đồ 1 Mobile trong tuần qua</a></h3>
      
      <p>Tr&#234;n c&#225;c mặt trận của Chinh Đồ 1 Mobile đều c&#243; sự thay đổi đến ch&#243;ng mặt, từ nội chiến cho đến ngoại giao. Chưa bao giờ ngọn lửa căng thẳng lại b&#249;ng ph&#225;t mạnh đến như vậy.&nbsp;</p>
      <div class="like_box">
        <span class="fb-like" data-href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-31039/chien-su-o-chinh-do-1-mobile-trong-tuan-qua" data-send="false" data-layout="button_count" data-width="90" data-show-faces="false" data-font="arial"></span>
      </div>
      
      <div style="clear: both"></div>
    </div>
    <!--end left_ttuc_r-->
    <div style="clear: both"></div>
  </div>
  <div class="left_block_ttuc">
    <a href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-31038/vec-2017-tro-lai-lua-chon-hat-giong-cho-world-cup-cfs-2017-grand-final" title="VEC 2017 trở lại, lựa chọn hạt giống cho &quot;World Cup&quot; CFS 2017 Grand Final">
      <img src="http://endgame.vn/tinmoi/store/gameportal/images/thumb/news/0/31/31038/vec-2017-tro-lai-lua-chon-hat-giong-cho-world-cup-cfs-2017-grand-final-1.jpg.205.116.jpg" width="205" height="116" alt="VEC 2017 trở lại, lựa chọn hạt giống cho &quot;World Cup&quot; CFS 2017 Grand Final"/></a>
    <div class="left_ttuc_r">
      <h3><a href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-31038/vec-2017-tro-lai-lua-chon-hat-giong-cho-world-cup-cfs-2017-grand-final" title="VEC 2017 trở lại, lựa chọn hạt giống cho &quot;World Cup&quot; CFS 2017 Grand Final" class="left_title">VEC 2017 trở lại, lựa chọn hạt giống cho &quot;World Cup&quot; CFS 2017 Grand Final</a></h3>
      
      <p>Đến hẹn lại l&#234;n, cứ v&#224;o những th&#225;ng m&#249;a thu hằng năm, VTC Game lại rầm rộ tổ chức giải V&#244; địch Thể thao Điện tử Đột K&#237;ch (Vietnam Esports Championship - VEC 2017). Giải đấu được xem như tiền đề để chọn lựa ra những gương mặt...&nbsp;</p>
      <div class="like_box">
        <span class="fb-like" data-href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-31038/vec-2017-tro-lai-lua-chon-hat-giong-cho-world-cup-cfs-2017-grand-final" data-send="false" data-layout="button_count" data-width="90" data-show-faces="false" data-font="arial"></span>
      </div>
      
      <div style="clear: both"></div>
    </div>
    <!--end left_ttuc_r-->
    <div style="clear: both"></div>
  </div>
  <div class="left_block_ttuc">
    <a href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-31037/ngu-than-3d-dau-tu-khung-cho-dot-apha-test-tu-15-1792017" title="Ngũ Thần 3D đầu tư khủng cho đợt Apha Test từ 15 – 17/9/2017">
      <img src="http://endgame.vn/tinmoi/store/gameportal/images/thumb/news/0/31/31037/ngu-than-3d-dau-tu-khung-cho-dot-apha-test-tu-15-1792017-1.jpg.205.116.jpg" width="205" height="116" alt="Ngũ Thần 3D đầu tư khủng cho đợt Apha Test từ 15 – 17/9/2017"/></a>
    <div class="left_ttuc_r">
      <h3><a href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-31037/ngu-than-3d-dau-tu-khung-cho-dot-apha-test-tu-15-1792017" title="Ngũ Thần 3D đầu tư khủng cho đợt Apha Test từ 15 – 17/9/2017" class="left_title">Ngũ Thần 3D đầu tư khủng cho đợt Apha Test từ 15 – 17/9/2017</a></h3>
      
      <p>Tuy chỉ l&#224; một NPH trẻ ở TP.HCM nhưng sau khi mang Ngũ Thần 3D – một game 3D c&#224;i đặt kh&#225; chất lượng về Việt Nam, Go App ngay lập tức được nhiều game thủ Việt ch&#250; &#253;. Để đ&#225;p lại t&#236;nh cảm của cộng đồng, NPH Ngũ Thần cũng đ&#227; chi...&nbsp;</p>
      <div class="like_box">
        <span class="fb-like" data-href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-31037/ngu-than-3d-dau-tu-khung-cho-dot-apha-test-tu-15-1792017" data-send="false" data-layout="button_count" data-width="90" data-show-faces="false" data-font="arial"></span>
      </div>
      
      <div style="clear: both"></div>
    </div>
    <!--end left_ttuc_r-->
    <div style="clear: both"></div>
  </div>
  <div class="left_block_ttuc">
    <a href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-31036/gia-vien-tung-cap-nhat-khung-game-thu-vltk-mobile-nay-da-co-the-dung-do-nhu-that" title="Gia Vi&#234;n tung cập nhật khủng, game thủ VLTK Mobile nay đ&#227; c&#243; thể d&#249;ng đồ như thật">
      <img src="http://endgame.vn/tinmoi/store/gameportal/images/thumb/news/0/31/31036/gia-vien-tung-cap-nhat-khung-game-thu-vltk-mobile-nay-da-co-the-dung-do-nhu-that-1.jpg.205.116.jpg" width="205" height="116" alt="Gia Vi&#234;n tung cập nhật khủng, game thủ VLTK Mobile nay đ&#227; c&#243; thể d&#249;ng đồ như thật"/></a>
    <div class="left_ttuc_r">
      <h3><a href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-31036/gia-vien-tung-cap-nhat-khung-game-thu-vltk-mobile-nay-da-co-the-dung-do-nhu-that" title="Gia Vi&#234;n tung cập nhật khủng, game thủ VLTK Mobile nay đ&#227; c&#243; thể d&#249;ng đồ như thật" class="left_title">Gia Vi&#234;n tung cập nhật khủng, game thủ VLTK Mobile nay đ&#227; c&#243; thể d&#249;ng đồ như thật</a></h3>
      
      <p>Rất kh&#225;c so với việc chỉ c&#243; thể sử dụng giường để ngủ, sau update lần n&#224;y, V&#245; L&#226;m Truyền Kỳ Mobile đ&#227; c&#243; khả năng m&#244; phỏng mọi hoạt động m&#224; game thủ c&#243; thể l&#224;m trong nh&#224; của m&#236;nh.&nbsp;</p>
      <div class="like_box">
        <span class="fb-like" data-href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-31036/gia-vien-tung-cap-nhat-khung-game-thu-vltk-mobile-nay-da-co-the-dung-do-nhu-that" data-send="false" data-layout="button_count" data-width="90" data-show-faces="false" data-font="arial"></span>
      </div>
      
      <div style="clear: both"></div>
    </div>
    <!--end left_ttuc_r-->
    <div style="clear: both"></div>
  </div>
  <div class="left_block_ttuc">
    <a href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-31035/5-dieu-ky-thu-nhan-thay-ngay-khi-trai-nghiem-ngao-kiem-vo-song-2" title="5 điều kỳ th&#250; nhận thấy ngay khi trải nghiệm Ngạo Kiếm V&#244; Song 2">
      <img src="http://endgame.vn/tinmoi/store/gameportal/images/thumb/news/0/31/31035/5-dieu-ky-thu-nhan-thay-ngay-khi-trai-nghiem-ngao-kiem-vo-song-2-1.jpg.205.116.jpg" width="205" height="116" alt="5 điều kỳ th&#250; nhận thấy ngay khi trải nghiệm Ngạo Kiếm V&#244; Song 2"/></a>
    <div class="left_ttuc_r">
      <h3><a href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-31035/5-dieu-ky-thu-nhan-thay-ngay-khi-trai-nghiem-ngao-kiem-vo-song-2" title="5 điều kỳ th&#250; nhận thấy ngay khi trải nghiệm Ngạo Kiếm V&#244; Song 2" class="left_title">5 điều kỳ th&#250; nhận thấy ngay khi trải nghiệm Ngạo Kiếm V&#244; Song 2</a></h3>
      
      <p>L&#224; tựa game g&#226;y s&#243;ng gi&#243; giữa t&#226;m b&#227;o dự kiến lớn nhất thập kỷ qua, Ngạo Kiếm V&#244; Song 2 (NKVS2) ch&#237;nh l&#224; game kiếm hiệp sở hữu nhiều điểm hấp dẫn dễ hớp hồn người chơi nhất trong thời điểm hiện tại.&nbsp;</p>
      <div class="like_box">
        <span class="fb-like" data-href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-31035/5-dieu-ky-thu-nhan-thay-ngay-khi-trai-nghiem-ngao-kiem-vo-song-2" data-send="false" data-layout="button_count" data-width="90" data-show-faces="false" data-font="arial"></span>
      </div>
      
      <div style="clear: both"></div>
    </div>
    <!--end left_ttuc_r-->
    <div style="clear: both"></div>
  </div>
  <div class="left_block_ttuc">
    <a href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-31034/omg-3q-ra-mat-dot-cap-nhat-moi-lien-dau-dinh-phong" title="OMG 3Q ra mắt đợt cập nhật mới: Li&#234;n Đấu Đỉnh Phong">
      <img src="http://endgame.vn/tinmoi/store/gameportal/images/thumb/news/0/31/31034/omg-3q-ra-mat-dot-cap-nhat-moi-lien-dau-dinh-phong-1.jpg.205.116.jpg" width="205" height="116" alt="OMG 3Q ra mắt đợt cập nhật mới: Li&#234;n Đấu Đỉnh Phong"/></a>
    <div class="left_ttuc_r">
      <h3><a href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-31034/omg-3q-ra-mat-dot-cap-nhat-moi-lien-dau-dinh-phong" title="OMG 3Q ra mắt đợt cập nhật mới: Li&#234;n Đấu Đỉnh Phong" class="left_title">OMG 3Q ra mắt đợt cập nhật mới: Li&#234;n Đấu Đỉnh Phong</a></h3>
      
      <p>Sau một th&#225;ng ra mắt, tựa game đấu tướng chiến thuật OMG 3Q đ&#227; c&#244;ng bố đợt cập nhật tiếp theo mang t&#234;n Li&#234;n Đấu Đỉnh Phong, với nội dung nổi bật nhất l&#224; hoạt động PK li&#234;n server.&nbsp;</p>
      <div class="like_box">
        <span class="fb-like" data-href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-31034/omg-3q-ra-mat-dot-cap-nhat-moi-lien-dau-dinh-phong" data-send="false" data-layout="button_count" data-width="90" data-show-faces="false" data-font="arial"></span>
      </div>
      
      <div style="clear: both"></div>
    </div>
    <!--end left_ttuc_r-->
    <div style="clear: both"></div>
  </div>
  <div class="left_block_ttuc">
    <a href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-31033/ngu-than-3d-tung-bo-cai-vi-dieu-do-hoa-dinh-dung-luong-gan-1gb" title="Ngũ Thần 3D tung bộ c&#224;i &quot;vi diệu&quot; đồ họa đỉnh dung lượng gần 1GB">
      <img src="http://endgame.vn/tinmoi/store/gameportal/images/thumb/news/0/31/31033/ngu-than-3d-tung-bo-cai-vi-dieu-do-hoa-dinh-dung-luong-gan-1gb-1.jpg.205.116.jpg" width="205" height="116" alt="Ngũ Thần 3D tung bộ c&#224;i &quot;vi diệu&quot; đồ họa đỉnh dung lượng gần 1GB"/></a>
    <div class="left_ttuc_r">
      <h3><a href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-31033/ngu-than-3d-tung-bo-cai-vi-dieu-do-hoa-dinh-dung-luong-gan-1gb" title="Ngũ Thần 3D tung bộ c&#224;i &quot;vi diệu&quot; đồ họa đỉnh dung lượng gần 1GB" class="left_title">Ngũ Thần 3D tung bộ c&#224;i &quot;vi diệu&quot; đồ họa đỉnh dung lượng gần 1GB</a></h3>
      
      <p>V&#224;o s&#225;ng nay ng&#224;y 13/9/2017 game Ngũ Thần 3D đ&#227; ch&#237;nh thức mở trang chủ game cũng như cho ph&#233;p tải game tại địa chỉ: http://nguthan.com/taigame. Game sẽ đươc tiến h&#224;nh trải nghiệm test l&#250;c 10h00 s&#225;ng ng&#224;y 15/9/2017 sắp tới...&nbsp;</p>
      <div class="like_box">
        <span class="fb-like" data-href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-31033/ngu-than-3d-tung-bo-cai-vi-dieu-do-hoa-dinh-dung-luong-gan-1gb" data-send="false" data-layout="button_count" data-width="90" data-show-faces="false" data-font="arial"></span>
      </div>
      
      <div style="clear: both"></div>
    </div>
    <!--end left_ttuc_r-->
    <div style="clear: both"></div>
  </div>
  <div class="left_block_ttuc">
    <a href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-31032/ngu-than-online-san-pham-dua-lang-game-viet-thoat-khoi-con-bao-game-mobile" title="Ngũ Thần Online - Sản phẩm đưa l&#224;ng game Việt tho&#225;t khỏi &quot;cơn b&#227;o&quot; game mobile">
      <img src="http://endgame.vn/tinmoi/store/gameportal/images/thumb/news/0/31/31032/ngu-than-online-san-pham-dua-lang-game-viet-thoat-khoi-con-bao-game-mobile-1.jpg.205.116.jpg" width="205" height="116" alt="Ngũ Thần Online - Sản phẩm đưa l&#224;ng game Việt tho&#225;t khỏi &quot;cơn b&#227;o&quot; game mobile"/></a>
    <div class="left_ttuc_r">
      <h3><a href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-31032/ngu-than-online-san-pham-dua-lang-game-viet-thoat-khoi-con-bao-game-mobile" title="Ngũ Thần Online - Sản phẩm đưa l&#224;ng game Việt tho&#225;t khỏi &quot;cơn b&#227;o&quot; game mobile" class="left_title">Ngũ Thần Online - Sản phẩm đưa l&#224;ng game Việt tho&#225;t khỏi &quot;cơn b&#227;o&quot; game mobile</a></h3>
      
      <p>Sau một thời gian bị cuốn v&#224;o “v&#242;ng xo&#225;y ma trận” của cuộc c&#225;ch mạng Game Mobile, c&#243; lẽ đ&#227; đến l&#250;c l&#224;ng game Việt n&#234;n quay trở về thời ho&#224;ng kim của d&#242;ng game c&#224;i đặt tr&#234;n PC. Đ&#243; l&#224; một thể loại game cổ điển nhưng kh&#244;ng bao...&nbsp;</p>
      <div class="like_box">
        <span class="fb-like" data-href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-31032/ngu-than-online-san-pham-dua-lang-game-viet-thoat-khoi-con-bao-game-mobile" data-send="false" data-layout="button_count" data-width="90" data-show-faces="false" data-font="arial"></span>
      </div>
      
      <div style="clear: both"></div>
    </div>
    <!--end left_ttuc_r-->
    <div style="clear: both"></div>
  </div>
  <div class="left_block_ttuc">
    <a href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-31031/vo-lam-truyen-ky-mobile-xac-nhan-thoi-gian-ra-mat-kiem-ca-giang-ho" title="V&#245; L&#226;m Truyền Kỳ Mobile x&#225;c nhận thời gian ra mắt Kiếm Ca Giang Hồ">
      <img src="http://endgame.vn/tinmoi/store/gameportal/images/thumb/news/0/31/31031/vo-lam-truyen-ky-mobile-xac-nhan-thoi-gian-ra-mat-kiem-ca-giang-ho-1.jpg.205.116.jpg" width="205" height="116" alt="V&#245; L&#226;m Truyền Kỳ Mobile x&#225;c nhận thời gian ra mắt Kiếm Ca Giang Hồ"/></a>
    <div class="left_ttuc_r">
      <h3><a href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-31031/vo-lam-truyen-ky-mobile-xac-nhan-thoi-gian-ra-mat-kiem-ca-giang-ho" title="V&#245; L&#226;m Truyền Kỳ Mobile x&#225;c nhận thời gian ra mắt Kiếm Ca Giang Hồ" class="left_title">V&#245; L&#226;m Truyền Kỳ Mobile x&#225;c nhận thời gian ra mắt Kiếm Ca Giang Hồ</a></h3>
      
      <p>Chỉ trong v&#224;i ng&#224;y nữa, phi&#234;n bản thứ 6 của V&#245; L&#226;m Truyền Kỳ Mobile mang t&#234;n Kiếm Ca Giang Hồ sẽ ch&#237;nh thức đến tay game thủ.&nbsp;</p>
      <div class="like_box">
        <span class="fb-like" data-href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-31031/vo-lam-truyen-ky-mobile-xac-nhan-thoi-gian-ra-mat-kiem-ca-giang-ho" data-send="false" data-layout="button_count" data-width="90" data-show-faces="false" data-font="arial"></span>
      </div>
      
      <div style="clear: both"></div>
    </div>
    <!--end left_ttuc_r-->
    <div style="clear: both"></div>
  </div>
  <div class="left_block_ttuc">
    <a href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-31030/phuc-long-ra-mat-giai-dau-lien-quoc-gia-o-ban-cap-nhat-hoang-thanh-tranh-ba" title="Phục Long ra mắt giải đấu li&#234;n quốc gia ở bản cập nhật Ho&#224;ng Th&#224;nh Tranh B&#225;">
      <img src="http://endgame.vn/tinmoi/store/gameportal/images/thumb/news/0/31/31030/phuc-long-ra-mat-giai-dau-lien-quoc-gia-o-ban-cap-nhat-hoang-thanh-tranh-ba-1.jpg.205.116.jpg" width="205" height="116" alt="Phục Long ra mắt giải đấu li&#234;n quốc gia ở bản cập nhật Ho&#224;ng Th&#224;nh Tranh B&#225;"/></a>
    <div class="left_ttuc_r">
      <h3><a href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-31030/phuc-long-ra-mat-giai-dau-lien-quoc-gia-o-ban-cap-nhat-hoang-thanh-tranh-ba" title="Phục Long ra mắt giải đấu li&#234;n quốc gia ở bản cập nhật Ho&#224;ng Th&#224;nh Tranh B&#225;" class="left_title">Phục Long ra mắt giải đấu li&#234;n quốc gia ở bản cập nhật Ho&#224;ng Th&#224;nh Tranh B&#225;</a></h3>
      
      <p>Webgame SLG Phục Long tung ra bản cập nhật mới Ho&#224;ng Th&#224;nh Tranh B&#225; với c&#225;c t&#237;nh năng PvP (PK đội nh&#243;m) v&#224; giải đấu li&#234;n th&#244;ng 5 quốc gia. Điều n&#224;y mang &#253; nghĩa đặc biệt v&#236; Phục Long sẽ l&#224; game SLG đầu ti&#234;n của Việt Nam ti&#234;n...&nbsp;</p>
      <div class="like_box">
        <span class="fb-like" data-href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-31030/phuc-long-ra-mat-giai-dau-lien-quoc-gia-o-ban-cap-nhat-hoang-thanh-tranh-ba" data-send="false" data-layout="button_count" data-width="90" data-show-faces="false" data-font="arial"></span>
      </div>
      
      <div style="clear: both"></div>
    </div>
    <!--end left_ttuc_r-->
    <div style="clear: both"></div>
  </div>
  <div class="left_block_ttuc">
    <a href="http://endgame.vn/tin-tuc/gioi-thieu-game/tin-31029/ngu-than-3d-game-cai-dat-3d-de-tai-tien-hiep-lo-dien-teaser-cuc-nong" title="Ngũ Thần 3D - Game c&#224;i đặt 3D đề t&#224;i ti&#234;n hiệp lộ diện teaser cực n&#243;ng">
      <img src="http://endgame.vn/tinmoi/store/gameportal/images/thumb/news/0/31/31029/ngu-than-3d-game-cai-dat-3d-de-tai-tien-hiep-lo-dien-teaser-cuc-nong-1.jpg.205.116.jpg" width="205" height="116" alt="Ngũ Thần 3D - Game c&#224;i đặt 3D đề t&#224;i ti&#234;n hiệp lộ diện teaser cực n&#243;ng"/></a>
    <div class="left_ttuc_r">
      <h3><a href="http://endgame.vn/tin-tuc/gioi-thieu-game/tin-31029/ngu-than-3d-game-cai-dat-3d-de-tai-tien-hiep-lo-dien-teaser-cuc-nong" title="Ngũ Thần 3D - Game c&#224;i đặt 3D đề t&#224;i ti&#234;n hiệp lộ diện teaser cực n&#243;ng" class="left_title">Ngũ Thần 3D - Game c&#224;i đặt 3D đề t&#224;i ti&#234;n hiệp lộ diện teaser cực n&#243;ng</a></h3>
      
      <p>Sau một số th&#244;ng tin b&#234;n lề th&#236; ng&#224;y 11/9/2017, game c&#224;i đặt tr&#234;n PC mang t&#234;n Ngũ Thần 3D đ&#227; ch&#237;nh thức lộ diện th&#244;ng tin tải game v&#224; đăng k&#253; t&#224;i khoản tại địa chỉ: http://nguthan.com/teaser. Đập v&#224;o mắt người xem l&#224; một...&nbsp;</p>
      <div class="like_box">
        <span class="fb-like" data-href="http://endgame.vn/tin-tuc/gioi-thieu-game/tin-31029/ngu-than-3d-game-cai-dat-3d-de-tai-tien-hiep-lo-dien-teaser-cuc-nong" data-send="false" data-layout="button_count" data-width="90" data-show-faces="false" data-font="arial"></span>
      </div>
      
      <div style="clear: both"></div>
    </div>
    <!--end left_ttuc_r-->
    <div style="clear: both"></div>
  </div>

<div style="clear: both"></div>
<script type="text/javascript">
  $(document).ready(function () {

    var pagesize = '20';
    var total = pagesize * 5;
    var type = '4';

      var pagehtml = GetAJAXPaging2(total, pagesize, 1, 'getnewsPage(' + type + ',', 'home_tabnews_item_' + type);
      $('#home_tabnews_item_4').append(pagehtml);
  });

</script>

    </div>
    <div class="home_tabnews_item" id="home_tabnews_item_1" style="display:none;">
  <div class="left_block_ttuc">
    <a href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-31045/ngu-than-3d-tang-300-vip-code-mung-open-beta" title="Ngũ Thần 3D tặng 300 VIP code mừng Open Beta">
      <img src="http://endgame.vn/tinmoi/store/gameportal/images/thumb/news/0/31/31045/ngu-than-3d-tang-300-vip-code-mung-open-beta-1.jpg.205.116.jpg" width="205" height="116" alt="Ngũ Thần 3D tặng 300 VIP code mừng Open Beta"/></a>
    <div class="left_ttuc_r">
      <h3><a href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-31045/ngu-than-3d-tang-300-vip-code-mung-open-beta" title="Ngũ Thần 3D tặng 300 VIP code mừng Open Beta" class="left_title">Ngũ Thần 3D tặng 300 VIP code mừng Open Beta</a></h3>
      
      <p>Nh&#226;n dịp Open Beta game Ngũ Thần 3D ng&#224;y 22/9/2017, Ban điều h&#224;nh game th&#226;n gửi đến game thủ 300 VIP code. Đ&#226;y sẽ l&#224; h&#224;nh trang gi&#250;p c&#225;c bạn thỏa sức tung ho&#224;nh trong thế giới Ngũ Thần.&nbsp;</p>
      <div class="like_box">
        <span class="fb-like" data-href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-31045/ngu-than-3d-tang-300-vip-code-mung-open-beta" data-send="false" data-layout="button_count" data-width="90" data-show-faces="false" data-font="arial"></span>
      </div>
      
      <div style="clear: both"></div>
    </div>
    <!--end left_ttuc_r-->
    <div style="clear: both"></div>
  </div>
  <div class="left_block_ttuc">
    <a href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-31032/ngu-than-online-san-pham-dua-lang-game-viet-thoat-khoi-con-bao-game-mobile" title="Ngũ Thần Online - Sản phẩm đưa l&#224;ng game Việt tho&#225;t khỏi &quot;cơn b&#227;o&quot; game mobile">
      <img src="http://endgame.vn/tinmoi/store/gameportal/images/thumb/news/0/31/31032/ngu-than-online-san-pham-dua-lang-game-viet-thoat-khoi-con-bao-game-mobile-1.jpg.205.116.jpg" width="205" height="116" alt="Ngũ Thần Online - Sản phẩm đưa l&#224;ng game Việt tho&#225;t khỏi &quot;cơn b&#227;o&quot; game mobile"/></a>
    <div class="left_ttuc_r">
      <h3><a href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-31032/ngu-than-online-san-pham-dua-lang-game-viet-thoat-khoi-con-bao-game-mobile" title="Ngũ Thần Online - Sản phẩm đưa l&#224;ng game Việt tho&#225;t khỏi &quot;cơn b&#227;o&quot; game mobile" class="left_title">Ngũ Thần Online - Sản phẩm đưa l&#224;ng game Việt tho&#225;t khỏi &quot;cơn b&#227;o&quot; game mobile</a></h3>
      
      <p>Sau một thời gian bị cuốn v&#224;o “v&#242;ng xo&#225;y ma trận” của cuộc c&#225;ch mạng Game Mobile, c&#243; lẽ đ&#227; đến l&#250;c l&#224;ng game Việt n&#234;n quay trở về thời ho&#224;ng kim của d&#242;ng game c&#224;i đặt tr&#234;n PC. Đ&#243; l&#224; một thể loại game cổ điển nhưng kh&#244;ng bao...&nbsp;</p>
      <div class="like_box">
        <span class="fb-like" data-href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-31032/ngu-than-online-san-pham-dua-lang-game-viet-thoat-khoi-con-bao-game-mobile" data-send="false" data-layout="button_count" data-width="90" data-show-faces="false" data-font="arial"></span>
      </div>
      
      <div style="clear: both"></div>
    </div>
    <!--end left_ttuc_r-->
    <div style="clear: both"></div>
  </div>
  <div class="left_block_ttuc">
    <a href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-31035/5-dieu-ky-thu-nhan-thay-ngay-khi-trai-nghiem-ngao-kiem-vo-song-2" title="5 điều kỳ th&#250; nhận thấy ngay khi trải nghiệm Ngạo Kiếm V&#244; Song 2">
      <img src="http://endgame.vn/tinmoi/store/gameportal/images/thumb/news/0/31/31035/5-dieu-ky-thu-nhan-thay-ngay-khi-trai-nghiem-ngao-kiem-vo-song-2-1.jpg.205.116.jpg" width="205" height="116" alt="5 điều kỳ th&#250; nhận thấy ngay khi trải nghiệm Ngạo Kiếm V&#244; Song 2"/></a>
    <div class="left_ttuc_r">
      <h3><a href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-31035/5-dieu-ky-thu-nhan-thay-ngay-khi-trai-nghiem-ngao-kiem-vo-song-2" title="5 điều kỳ th&#250; nhận thấy ngay khi trải nghiệm Ngạo Kiếm V&#244; Song 2" class="left_title">5 điều kỳ th&#250; nhận thấy ngay khi trải nghiệm Ngạo Kiếm V&#244; Song 2</a></h3>
      
      <p>L&#224; tựa game g&#226;y s&#243;ng gi&#243; giữa t&#226;m b&#227;o dự kiến lớn nhất thập kỷ qua, Ngạo Kiếm V&#244; Song 2 (NKVS2) ch&#237;nh l&#224; game kiếm hiệp sở hữu nhiều điểm hấp dẫn dễ hớp hồn người chơi nhất trong thời điểm hiện tại.&nbsp;</p>
      <div class="like_box">
        <span class="fb-like" data-href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-31035/5-dieu-ky-thu-nhan-thay-ngay-khi-trai-nghiem-ngao-kiem-vo-song-2" data-send="false" data-layout="button_count" data-width="90" data-show-faces="false" data-font="arial"></span>
      </div>
      
      <div style="clear: both"></div>
    </div>
    <!--end left_ttuc_r-->
    <div style="clear: both"></div>
  </div>
  <div class="left_block_ttuc">
    <a href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-31037/ngu-than-3d-dau-tu-khung-cho-dot-apha-test-tu-15-1792017" title="Ngũ Thần 3D đầu tư khủng cho đợt Apha Test từ 15 – 17/9/2017">
      <img src="http://endgame.vn/tinmoi/store/gameportal/images/thumb/news/0/31/31037/ngu-than-3d-dau-tu-khung-cho-dot-apha-test-tu-15-1792017-1.jpg.205.116.jpg" width="205" height="116" alt="Ngũ Thần 3D đầu tư khủng cho đợt Apha Test từ 15 – 17/9/2017"/></a>
    <div class="left_ttuc_r">
      <h3><a href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-31037/ngu-than-3d-dau-tu-khung-cho-dot-apha-test-tu-15-1792017" title="Ngũ Thần 3D đầu tư khủng cho đợt Apha Test từ 15 – 17/9/2017" class="left_title">Ngũ Thần 3D đầu tư khủng cho đợt Apha Test từ 15 – 17/9/2017</a></h3>
      
      <p>Tuy chỉ l&#224; một NPH trẻ ở TP.HCM nhưng sau khi mang Ngũ Thần 3D – một game 3D c&#224;i đặt kh&#225; chất lượng về Việt Nam, Go App ngay lập tức được nhiều game thủ Việt ch&#250; &#253;. Để đ&#225;p lại t&#236;nh cảm của cộng đồng, NPH Ngũ Thần cũng đ&#227; chi...&nbsp;</p>
      <div class="like_box">
        <span class="fb-like" data-href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-31037/ngu-than-3d-dau-tu-khung-cho-dot-apha-test-tu-15-1792017" data-send="false" data-layout="button_count" data-width="90" data-show-faces="false" data-font="arial"></span>
      </div>
      
      <div style="clear: both"></div>
    </div>
    <!--end left_ttuc_r-->
    <div style="clear: both"></div>
  </div>
  <div class="left_block_ttuc">
    <a href="http://endgame.vn/tin-tuc/gioi-thieu-game/tin-31029/ngu-than-3d-game-cai-dat-3d-de-tai-tien-hiep-lo-dien-teaser-cuc-nong" title="Ngũ Thần 3D - Game c&#224;i đặt 3D đề t&#224;i ti&#234;n hiệp lộ diện teaser cực n&#243;ng">
      <img src="http://endgame.vn/tinmoi/store/gameportal/images/thumb/news/0/31/31029/ngu-than-3d-game-cai-dat-3d-de-tai-tien-hiep-lo-dien-teaser-cuc-nong-1.jpg.205.116.jpg" width="205" height="116" alt="Ngũ Thần 3D - Game c&#224;i đặt 3D đề t&#224;i ti&#234;n hiệp lộ diện teaser cực n&#243;ng"/></a>
    <div class="left_ttuc_r">
      <h3><a href="http://endgame.vn/tin-tuc/gioi-thieu-game/tin-31029/ngu-than-3d-game-cai-dat-3d-de-tai-tien-hiep-lo-dien-teaser-cuc-nong" title="Ngũ Thần 3D - Game c&#224;i đặt 3D đề t&#224;i ti&#234;n hiệp lộ diện teaser cực n&#243;ng" class="left_title">Ngũ Thần 3D - Game c&#224;i đặt 3D đề t&#224;i ti&#234;n hiệp lộ diện teaser cực n&#243;ng</a></h3>
      
      <p>Sau một số th&#244;ng tin b&#234;n lề th&#236; ng&#224;y 11/9/2017, game c&#224;i đặt tr&#234;n PC mang t&#234;n Ngũ Thần 3D đ&#227; ch&#237;nh thức lộ diện th&#244;ng tin tải game v&#224; đăng k&#253; t&#224;i khoản tại địa chỉ: http://nguthan.com/teaser. Đập v&#224;o mắt người xem l&#224; một...&nbsp;</p>
      <div class="like_box">
        <span class="fb-like" data-href="http://endgame.vn/tin-tuc/gioi-thieu-game/tin-31029/ngu-than-3d-game-cai-dat-3d-de-tai-tien-hiep-lo-dien-teaser-cuc-nong" data-send="false" data-layout="button_count" data-width="90" data-show-faces="false" data-font="arial"></span>
      </div>
      
      <div style="clear: both"></div>
    </div>
    <!--end left_ttuc_r-->
    <div style="clear: both"></div>
  </div>
  <div class="left_block_ttuc">
    <a href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-31030/phuc-long-ra-mat-giai-dau-lien-quoc-gia-o-ban-cap-nhat-hoang-thanh-tranh-ba" title="Phục Long ra mắt giải đấu li&#234;n quốc gia ở bản cập nhật Ho&#224;ng Th&#224;nh Tranh B&#225;">
      <img src="http://endgame.vn/tinmoi/store/gameportal/images/thumb/news/0/31/31030/phuc-long-ra-mat-giai-dau-lien-quoc-gia-o-ban-cap-nhat-hoang-thanh-tranh-ba-1.jpg.205.116.jpg" width="205" height="116" alt="Phục Long ra mắt giải đấu li&#234;n quốc gia ở bản cập nhật Ho&#224;ng Th&#224;nh Tranh B&#225;"/></a>
    <div class="left_ttuc_r">
      <h3><a href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-31030/phuc-long-ra-mat-giai-dau-lien-quoc-gia-o-ban-cap-nhat-hoang-thanh-tranh-ba" title="Phục Long ra mắt giải đấu li&#234;n quốc gia ở bản cập nhật Ho&#224;ng Th&#224;nh Tranh B&#225;" class="left_title">Phục Long ra mắt giải đấu li&#234;n quốc gia ở bản cập nhật Ho&#224;ng Th&#224;nh Tranh B&#225;</a></h3>
      
      <p>Webgame SLG Phục Long tung ra bản cập nhật mới Ho&#224;ng Th&#224;nh Tranh B&#225; với c&#225;c t&#237;nh năng PvP (PK đội nh&#243;m) v&#224; giải đấu li&#234;n th&#244;ng 5 quốc gia. Điều n&#224;y mang &#253; nghĩa đặc biệt v&#236; Phục Long sẽ l&#224; game SLG đầu ti&#234;n của Việt Nam ti&#234;n...&nbsp;</p>
      <div class="like_box">
        <span class="fb-like" data-href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-31030/phuc-long-ra-mat-giai-dau-lien-quoc-gia-o-ban-cap-nhat-hoang-thanh-tranh-ba" data-send="false" data-layout="button_count" data-width="90" data-show-faces="false" data-font="arial"></span>
      </div>
      
      <div style="clear: both"></div>
    </div>
    <!--end left_ttuc_r-->
    <div style="clear: both"></div>
  </div>
  <div class="left_block_ttuc">
    <a href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-31031/vo-lam-truyen-ky-mobile-xac-nhan-thoi-gian-ra-mat-kiem-ca-giang-ho" title="V&#245; L&#226;m Truyền Kỳ Mobile x&#225;c nhận thời gian ra mắt Kiếm Ca Giang Hồ">
      <img src="http://endgame.vn/tinmoi/store/gameportal/images/thumb/news/0/31/31031/vo-lam-truyen-ky-mobile-xac-nhan-thoi-gian-ra-mat-kiem-ca-giang-ho-1.jpg.205.116.jpg" width="205" height="116" alt="V&#245; L&#226;m Truyền Kỳ Mobile x&#225;c nhận thời gian ra mắt Kiếm Ca Giang Hồ"/></a>
    <div class="left_ttuc_r">
      <h3><a href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-31031/vo-lam-truyen-ky-mobile-xac-nhan-thoi-gian-ra-mat-kiem-ca-giang-ho" title="V&#245; L&#226;m Truyền Kỳ Mobile x&#225;c nhận thời gian ra mắt Kiếm Ca Giang Hồ" class="left_title">V&#245; L&#226;m Truyền Kỳ Mobile x&#225;c nhận thời gian ra mắt Kiếm Ca Giang Hồ</a></h3>
      
      <p>Chỉ trong v&#224;i ng&#224;y nữa, phi&#234;n bản thứ 6 của V&#245; L&#226;m Truyền Kỳ Mobile mang t&#234;n Kiếm Ca Giang Hồ sẽ ch&#237;nh thức đến tay game thủ.&nbsp;</p>
      <div class="like_box">
        <span class="fb-like" data-href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-31031/vo-lam-truyen-ky-mobile-xac-nhan-thoi-gian-ra-mat-kiem-ca-giang-ho" data-send="false" data-layout="button_count" data-width="90" data-show-faces="false" data-font="arial"></span>
      </div>
      
      <div style="clear: both"></div>
    </div>
    <!--end left_ttuc_r-->
    <div style="clear: both"></div>
  </div>
  <div class="left_block_ttuc">
    <a href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-31033/ngu-than-3d-tung-bo-cai-vi-dieu-do-hoa-dinh-dung-luong-gan-1gb" title="Ngũ Thần 3D tung bộ c&#224;i &quot;vi diệu&quot; đồ họa đỉnh dung lượng gần 1GB">
      <img src="http://endgame.vn/tinmoi/store/gameportal/images/thumb/news/0/31/31033/ngu-than-3d-tung-bo-cai-vi-dieu-do-hoa-dinh-dung-luong-gan-1gb-1.jpg.205.116.jpg" width="205" height="116" alt="Ngũ Thần 3D tung bộ c&#224;i &quot;vi diệu&quot; đồ họa đỉnh dung lượng gần 1GB"/></a>
    <div class="left_ttuc_r">
      <h3><a href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-31033/ngu-than-3d-tung-bo-cai-vi-dieu-do-hoa-dinh-dung-luong-gan-1gb" title="Ngũ Thần 3D tung bộ c&#224;i &quot;vi diệu&quot; đồ họa đỉnh dung lượng gần 1GB" class="left_title">Ngũ Thần 3D tung bộ c&#224;i &quot;vi diệu&quot; đồ họa đỉnh dung lượng gần 1GB</a></h3>
      
      <p>V&#224;o s&#225;ng nay ng&#224;y 13/9/2017 game Ngũ Thần 3D đ&#227; ch&#237;nh thức mở trang chủ game cũng như cho ph&#233;p tải game tại địa chỉ: http://nguthan.com/taigame. Game sẽ đươc tiến h&#224;nh trải nghiệm test l&#250;c 10h00 s&#225;ng ng&#224;y 15/9/2017 sắp tới...&nbsp;</p>
      <div class="like_box">
        <span class="fb-like" data-href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-31033/ngu-than-3d-tung-bo-cai-vi-dieu-do-hoa-dinh-dung-luong-gan-1gb" data-send="false" data-layout="button_count" data-width="90" data-show-faces="false" data-font="arial"></span>
      </div>
      
      <div style="clear: both"></div>
    </div>
    <!--end left_ttuc_r-->
    <div style="clear: both"></div>
  </div>
  <div class="left_block_ttuc">
    <a href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-31040/doi-tuyen-lmht-viet-nam-to-chuc-le-xuat-quan-cho-vong-chung-ket-the-gioi-2017" title="Đội tuyển LMHT Việt Nam tổ chức lễ xuất qu&#226;n cho v&#242;ng Chung Kết Thế Giới 2017">
      <img src="http://endgame.vn/tinmoi/store/gameportal/images/thumb/news/0/31/31040/doi-tuyen-lmht-viet-nam-to-chuc-le-xuat-quan-cho-vong-chung-ket-the-gioi-2017-1.jpg.205.116.jpg" width="205" height="116" alt="Đội tuyển LMHT Việt Nam tổ chức lễ xuất qu&#226;n cho v&#242;ng Chung Kết Thế Giới 2017"/></a>
    <div class="left_ttuc_r">
      <h3><a href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-31040/doi-tuyen-lmht-viet-nam-to-chuc-le-xuat-quan-cho-vong-chung-ket-the-gioi-2017" title="Đội tuyển LMHT Việt Nam tổ chức lễ xuất qu&#226;n cho v&#242;ng Chung Kết Thế Giới 2017" class="left_title">Đội tuyển LMHT Việt Nam tổ chức lễ xuất qu&#226;n cho v&#242;ng Chung Kết Thế Giới 2017</a></h3>
      
      <p>V&#224;o l&#250;c 10:00 ng&#224;y 18/09, Lễ ra qu&#226;n của c&#225;c đội tuyển Việt Nam đến Chung Kết Thế Giới Li&#234;n Minh Huyền Thoại 2017 đ&#227; được tổ chức với sự tham dự của th&#224;nh vi&#234;n hai đội tuyển GIGABYTE Marines, Young Generation, c&#244;ng ty quản...&nbsp;</p>
      <div class="like_box">
        <span class="fb-like" data-href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-31040/doi-tuyen-lmht-viet-nam-to-chuc-le-xuat-quan-cho-vong-chung-ket-the-gioi-2017" data-send="false" data-layout="button_count" data-width="90" data-show-faces="false" data-font="arial"></span>
      </div>
      
      <div style="clear: both"></div>
    </div>
    <!--end left_ttuc_r-->
    <div style="clear: both"></div>
  </div>
  <div class="left_block_ttuc">
    <a href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-31034/omg-3q-ra-mat-dot-cap-nhat-moi-lien-dau-dinh-phong" title="OMG 3Q ra mắt đợt cập nhật mới: Li&#234;n Đấu Đỉnh Phong">
      <img src="http://endgame.vn/tinmoi/store/gameportal/images/thumb/news/0/31/31034/omg-3q-ra-mat-dot-cap-nhat-moi-lien-dau-dinh-phong-1.jpg.205.116.jpg" width="205" height="116" alt="OMG 3Q ra mắt đợt cập nhật mới: Li&#234;n Đấu Đỉnh Phong"/></a>
    <div class="left_ttuc_r">
      <h3><a href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-31034/omg-3q-ra-mat-dot-cap-nhat-moi-lien-dau-dinh-phong" title="OMG 3Q ra mắt đợt cập nhật mới: Li&#234;n Đấu Đỉnh Phong" class="left_title">OMG 3Q ra mắt đợt cập nhật mới: Li&#234;n Đấu Đỉnh Phong</a></h3>
      
      <p>Sau một th&#225;ng ra mắt, tựa game đấu tướng chiến thuật OMG 3Q đ&#227; c&#244;ng bố đợt cập nhật tiếp theo mang t&#234;n Li&#234;n Đấu Đỉnh Phong, với nội dung nổi bật nhất l&#224; hoạt động PK li&#234;n server.&nbsp;</p>
      <div class="like_box">
        <span class="fb-like" data-href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-31034/omg-3q-ra-mat-dot-cap-nhat-moi-lien-dau-dinh-phong" data-send="false" data-layout="button_count" data-width="90" data-show-faces="false" data-font="arial"></span>
      </div>
      
      <div style="clear: both"></div>
    </div>
    <!--end left_ttuc_r-->
    <div style="clear: both"></div>
  </div>
  <div class="left_block_ttuc">
    <a href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-31038/vec-2017-tro-lai-lua-chon-hat-giong-cho-world-cup-cfs-2017-grand-final" title="VEC 2017 trở lại, lựa chọn hạt giống cho &quot;World Cup&quot; CFS 2017 Grand Final">
      <img src="http://endgame.vn/tinmoi/store/gameportal/images/thumb/news/0/31/31038/vec-2017-tro-lai-lua-chon-hat-giong-cho-world-cup-cfs-2017-grand-final-1.jpg.205.116.jpg" width="205" height="116" alt="VEC 2017 trở lại, lựa chọn hạt giống cho &quot;World Cup&quot; CFS 2017 Grand Final"/></a>
    <div class="left_ttuc_r">
      <h3><a href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-31038/vec-2017-tro-lai-lua-chon-hat-giong-cho-world-cup-cfs-2017-grand-final" title="VEC 2017 trở lại, lựa chọn hạt giống cho &quot;World Cup&quot; CFS 2017 Grand Final" class="left_title">VEC 2017 trở lại, lựa chọn hạt giống cho &quot;World Cup&quot; CFS 2017 Grand Final</a></h3>
      
      <p>Đến hẹn lại l&#234;n, cứ v&#224;o những th&#225;ng m&#249;a thu hằng năm, VTC Game lại rầm rộ tổ chức giải V&#244; địch Thể thao Điện tử Đột K&#237;ch (Vietnam Esports Championship - VEC 2017). Giải đấu được xem như tiền đề để chọn lựa ra những gương mặt...&nbsp;</p>
      <div class="like_box">
        <span class="fb-like" data-href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-31038/vec-2017-tro-lai-lua-chon-hat-giong-cho-world-cup-cfs-2017-grand-final" data-send="false" data-layout="button_count" data-width="90" data-show-faces="false" data-font="arial"></span>
      </div>
      
      <div style="clear: both"></div>
    </div>
    <!--end left_ttuc_r-->
    <div style="clear: both"></div>
  </div>
  <div class="left_block_ttuc">
    <a href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-31039/chien-su-o-chinh-do-1-mobile-trong-tuan-qua" title="&quot;Chiến sự&quot; ở Chinh Đồ 1 Mobile trong tuần qua">
      <img src="http://endgame.vn/tinmoi/store/gameportal/images/thumb/news/0/31/31039/chien-su-o-chinh-do-1-mobile-trong-tuan-qua-1.jpg.205.116.jpg" width="205" height="116" alt="&quot;Chiến sự&quot; ở Chinh Đồ 1 Mobile trong tuần qua"/></a>
    <div class="left_ttuc_r">
      <h3><a href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-31039/chien-su-o-chinh-do-1-mobile-trong-tuan-qua" title="&quot;Chiến sự&quot; ở Chinh Đồ 1 Mobile trong tuần qua" class="left_title">&quot;Chiến sự&quot; ở Chinh Đồ 1 Mobile trong tuần qua</a></h3>
      
      <p>Tr&#234;n c&#225;c mặt trận của Chinh Đồ 1 Mobile đều c&#243; sự thay đổi đến ch&#243;ng mặt, từ nội chiến cho đến ngoại giao. Chưa bao giờ ngọn lửa căng thẳng lại b&#249;ng ph&#225;t mạnh đến như vậy.&nbsp;</p>
      <div class="like_box">
        <span class="fb-like" data-href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-31039/chien-su-o-chinh-do-1-mobile-trong-tuan-qua" data-send="false" data-layout="button_count" data-width="90" data-show-faces="false" data-font="arial"></span>
      </div>
      
      <div style="clear: both"></div>
    </div>
    <!--end left_ttuc_r-->
    <div style="clear: both"></div>
  </div>
  <div class="left_block_ttuc">
    <a href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-31036/gia-vien-tung-cap-nhat-khung-game-thu-vltk-mobile-nay-da-co-the-dung-do-nhu-that" title="Gia Vi&#234;n tung cập nhật khủng, game thủ VLTK Mobile nay đ&#227; c&#243; thể d&#249;ng đồ như thật">
      <img src="http://endgame.vn/tinmoi/store/gameportal/images/thumb/news/0/31/31036/gia-vien-tung-cap-nhat-khung-game-thu-vltk-mobile-nay-da-co-the-dung-do-nhu-that-1.jpg.205.116.jpg" width="205" height="116" alt="Gia Vi&#234;n tung cập nhật khủng, game thủ VLTK Mobile nay đ&#227; c&#243; thể d&#249;ng đồ như thật"/></a>
    <div class="left_ttuc_r">
      <h3><a href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-31036/gia-vien-tung-cap-nhat-khung-game-thu-vltk-mobile-nay-da-co-the-dung-do-nhu-that" title="Gia Vi&#234;n tung cập nhật khủng, game thủ VLTK Mobile nay đ&#227; c&#243; thể d&#249;ng đồ như thật" class="left_title">Gia Vi&#234;n tung cập nhật khủng, game thủ VLTK Mobile nay đ&#227; c&#243; thể d&#249;ng đồ như thật</a></h3>
      
      <p>Rất kh&#225;c so với việc chỉ c&#243; thể sử dụng giường để ngủ, sau update lần n&#224;y, V&#245; L&#226;m Truyền Kỳ Mobile đ&#227; c&#243; khả năng m&#244; phỏng mọi hoạt động m&#224; game thủ c&#243; thể l&#224;m trong nh&#224; của m&#236;nh.&nbsp;</p>
      <div class="like_box">
        <span class="fb-like" data-href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-31036/gia-vien-tung-cap-nhat-khung-game-thu-vltk-mobile-nay-da-co-the-dung-do-nhu-that" data-send="false" data-layout="button_count" data-width="90" data-show-faces="false" data-font="arial"></span>
      </div>
      
      <div style="clear: both"></div>
    </div>
    <!--end left_ttuc_r-->
    <div style="clear: both"></div>
  </div>
  <div class="left_block_ttuc">
    <a href="http://endgame.vn/tin-tuc/gioi-thieu-game/tin-31041/dai-can-khon-chinh-thuc-ra-mat-ban-alpha-test" title="Đại C&#224;n Kh&#244;n ch&#237;nh thức ra mắt bản Alpha Test ">
      <img src="http://endgame.vn/tinmoi/store/gameportal/images/thumb/news/0/31/31041/dai-can-khon-chinh-thuc-ra-mat-ban-alpha-test-1.jpg.205.116.jpg" width="205" height="116" alt="Đại C&#224;n Kh&#244;n ch&#237;nh thức ra mắt bản Alpha Test "/></a>
    <div class="left_ttuc_r">
      <h3><a href="http://endgame.vn/tin-tuc/gioi-thieu-game/tin-31041/dai-can-khon-chinh-thuc-ra-mat-ban-alpha-test" title="Đại C&#224;n Kh&#244;n ch&#237;nh thức ra mắt bản Alpha Test " class="left_title">Đại C&#224;n Kh&#244;n ch&#237;nh thức ra mắt bản Alpha Test </a></h3>
      
      <p>C&#224;n Kh&#244;n Xoay Chuyển l&#224;m cho mọi thứ trong Ti&#234;n Cảnh đều bị đảo lộn. Nguy&#234;n nh&#226;n l&#224; do Thần Binh Thượng Cổ đ&#227; bị thất lạc, một thảm họa sắp đến với Thi&#234;n Giới. To&#224;n c&#245;i Tam Giới c&#249;ng truy t&#236;m Thần Binh để c&#243; thể xưng b&#225; ng&#244;i...&nbsp;</p>
      <div class="like_box">
        <span class="fb-like" data-href="http://endgame.vn/tin-tuc/gioi-thieu-game/tin-31041/dai-can-khon-chinh-thuc-ra-mat-ban-alpha-test" data-send="false" data-layout="button_count" data-width="90" data-show-faces="false" data-font="arial"></span>
      </div>
      
      <div style="clear: both"></div>
    </div>
    <!--end left_ttuc_r-->
    <div style="clear: both"></div>
  </div>
  <div class="left_block_ttuc">
    <a href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-31043/game-thu-chinh-do-1-mobile-nen-tham-gia-danh-gia-toc-chien" title="Game thủ Chinh Đồ 1 Mobile n&#234;n tham gia đ&#225;nh gia tộc chiến">
      <img src="http://endgame.vn/tinmoi/store/gameportal/images/thumb/news/0/31/31043/game-thu-chinh-do-1-mobile-nen-tham-gia-danh-gia-toc-chien-1.jpg.205.116.jpg" width="205" height="116" alt="Game thủ Chinh Đồ 1 Mobile n&#234;n tham gia đ&#225;nh gia tộc chiến"/></a>
    <div class="left_ttuc_r">
      <h3><a href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-31043/game-thu-chinh-do-1-mobile-nen-tham-gia-danh-gia-toc-chien" title="Game thủ Chinh Đồ 1 Mobile n&#234;n tham gia đ&#225;nh gia tộc chiến" class="left_title">Game thủ Chinh Đồ 1 Mobile n&#234;n tham gia đ&#225;nh gia tộc chiến</a></h3>
      
      <p>L&#224; một trong những hoạt động ch&#237;nh của gia tộc – độ n&#243;ng của gia tộc chiến chỉ đứng sau quốc chiến v&#224; lu&#244;n khiến c&#225;c th&#224;nh vi&#234;n trong gia tộc mong đợi. Đ&#226;y cũng l&#224; hoạt động mang t&#237;nh đối kh&#225;ng cao nhất nh&#236; trong game. &nbsp;</p>
      <div class="like_box">
        <span class="fb-like" data-href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-31043/game-thu-chinh-do-1-mobile-nen-tham-gia-danh-gia-toc-chien" data-send="false" data-layout="button_count" data-width="90" data-show-faces="false" data-font="arial"></span>
      </div>
      
      <div style="clear: both"></div>
    </div>
    <!--end left_ttuc_r-->
    <div style="clear: both"></div>
  </div>
  <div class="left_block_ttuc">
    <a href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-31044/ngu-than-3d-chinh-thuc-open-beta-luc-10h-2292017" title="Ngũ Thần 3D ch&#237;nh thức Open Beta l&#250;c 10h 22/9/2017">
      <img src="http://endgame.vn/tinmoi/store/gameportal/images/thumb/news/0/31/31044/ngu-than-3d-chinh-thuc-open-beta-luc-10h-2292017-1.jpg.205.116.jpg" width="205" height="116" alt="Ngũ Thần 3D ch&#237;nh thức Open Beta l&#250;c 10h 22/9/2017"/></a>
    <div class="left_ttuc_r">
      <h3><a href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-31044/ngu-than-3d-chinh-thuc-open-beta-luc-10h-2292017" title="Ngũ Thần 3D ch&#237;nh thức Open Beta l&#250;c 10h 22/9/2017" class="left_title">Ngũ Thần 3D ch&#237;nh thức Open Beta l&#250;c 10h 22/9/2017</a></h3>
      
      <p>Sau đợt Alpha Test kh&#225; th&#224;nh c&#244;ng, Ngũ Thần 3D sẽ ch&#237;nh thức Open Beta từ 10h s&#225;ng 22/9/2017. Đặc biệt l&#224; c&#225;c hoạt động cộng đồng trước đ&#226;y như livestream trải nghiệm game với hot girl Mai Linh zuto, sự kiện ưu đ&#227;i trong v&#224;...&nbsp;</p>
      <div class="like_box">
        <span class="fb-like" data-href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-31044/ngu-than-3d-chinh-thuc-open-beta-luc-10h-2292017" data-send="false" data-layout="button_count" data-width="90" data-show-faces="false" data-font="arial"></span>
      </div>
      
      <div style="clear: both"></div>
    </div>
    <!--end left_ttuc_r-->
    <div style="clear: both"></div>
  </div>
  <div class="left_block_ttuc">
    <a href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-31046/kiem-vu-mobi-vng-mo-cua-thu-nghiem-vao-10h00-ngay-229" title="Kiếm Vũ Mobi VNG mở cửa thử nghiệm v&#224;o 10h00 ng&#224;y 22/9">
      <img src="http://endgame.vn/tinmoi/store/gameportal/images/thumb/news/0/31/31046/kiem-vu-mobi-vng-mo-cua-thu-nghiem-vao-10h00-ngay-229-1.jpg.205.116.jpg" width="205" height="116" alt="Kiếm Vũ Mobi VNG mở cửa thử nghiệm v&#224;o 10h00 ng&#224;y 22/9"/></a>
    <div class="left_ttuc_r">
      <h3><a href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-31046/kiem-vu-mobi-vng-mo-cua-thu-nghiem-vao-10h00-ngay-229" title="Kiếm Vũ Mobi VNG mở cửa thử nghiệm v&#224;o 10h00 ng&#224;y 22/9" class="left_title">Kiếm Vũ Mobi VNG mở cửa thử nghiệm v&#224;o 10h00 ng&#224;y 22/9</a></h3>
      
      <p>Như vậy, sau hơn một th&#225;ng r&#242; rỉ th&#244;ng tin, 10h00 s&#225;ng nay – 22/9, Kiếm Vũ Mobi VNG đ&#227; mở server đầu ti&#234;n – đặt ch&#226;n v&#224;o cuộc chiến của game MMORPG tr&#234;n nền tảng mobile. &nbsp;</p>
      <div class="like_box">
        <span class="fb-like" data-href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-31046/kiem-vu-mobi-vng-mo-cua-thu-nghiem-vao-10h00-ngay-229" data-send="false" data-layout="button_count" data-width="90" data-show-faces="false" data-font="arial"></span>
      </div>
      
      <div style="clear: both"></div>
    </div>
    <!--end left_ttuc_r-->
    <div style="clear: both"></div>
  </div>
  <div class="left_block_ttuc">
    <a href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-31047/nhan-qua-tha-ga-cung-kiem-vu-mobi-vng-nhan-dip-game-alpha-test" title="Nhận qu&#224; thả ga c&#249;ng Kiếm Vũ Mobi VNG nh&#226;n dịp game Alpha Test">
      <img src="http://endgame.vn/tinmoi/store/gameportal/images/thumb/news/0/31/31047/nhan-qua-tha-ga-cung-kiem-vu-mobi-vng-nhan-dip-game-alpha-test-1.jpg.205.116.jpg" width="205" height="116" alt="Nhận qu&#224; thả ga c&#249;ng Kiếm Vũ Mobi VNG nh&#226;n dịp game Alpha Test"/></a>
    <div class="left_ttuc_r">
      <h3><a href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-31047/nhan-qua-tha-ga-cung-kiem-vu-mobi-vng-nhan-dip-game-alpha-test" title="Nhận qu&#224; thả ga c&#249;ng Kiếm Vũ Mobi VNG nh&#226;n dịp game Alpha Test" class="left_title">Nhận qu&#224; thả ga c&#249;ng Kiếm Vũ Mobi VNG nh&#226;n dịp game Alpha Test</a></h3>
      
      <p>10h00 s&#225;ng ng&#224;y 22/9, Kiếm Vũ đ&#227; ch&#237;nh thức được đưa l&#234;n nền tảng di động với t&#234;n gọi Kiếm Vũ Mobi VNG. Game “chuẩn từ PC đến mobile” do VNG ph&#225;t h&#224;nh tại Việt Nam – đ&#226;y cũng l&#224; thị trường đầu ti&#234;n vận h&#224;nh Kiếm Vũ tr&#234;n...&nbsp;</p>
      <div class="like_box">
        <span class="fb-like" data-href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-31047/nhan-qua-tha-ga-cung-kiem-vu-mobi-vng-nhan-dip-game-alpha-test" data-send="false" data-layout="button_count" data-width="90" data-show-faces="false" data-font="arial"></span>
      </div>
      
      <div style="clear: both"></div>
    </div>
    <!--end left_ttuc_r-->
    <div style="clear: both"></div>
  </div>

<div style="clear: both"></div>
<script type="text/javascript">
  $(document).ready(function () {

    var pagesize = '20';
    var total = pagesize * 5;
    var type = '1';

      var pagehtml = GetAJAXPaging2(total, pagesize, 1, 'getnewsPage(' + type + ',', 'home_tabnews_item_' + type);
      $('#home_tabnews_item_1').append(pagehtml);
  });

</script>

    </div>

  </div>
  <div style="clear: both"></div>

</div>

    
    <div style="clear: both"></div>
  </div>
  <!--end left-->
  <div class="right">
    
    
    <div style="clear: both"></div>
    <script type='text/javascript'>
<!--// <![CDATA[
  OA_show('endgame.vn_large1_300x250');
// ]]> --></script>

    
  <div class="right_block">
    <div class="right_tit">
      <a href="/su-kien" class="xthem">Xem thêm</a>
      <h3><span>SỰ KIỆN</span></h3>
      <div style="clear: both"></div>
    </div>
      <!--end right_tit-->
      <div class="skien_block">
        <a href="http://endgame.vn/su-kien/event-649/giftcode-300-giftcode-ngu-than-3d">
          <img src="http://endgame.vn/tinmoi/store/gameportal/images/thumb/events/0/649/giftcode-300-giftcode-ngu-than-3d-1.jpg.136.77.jpg" width="136" height="77" alt="[Giftcode] 300 Giftcode Ngũ Thần 3D" /></a>
        <div class="skien_block_right">
          <h4><a href="http://endgame.vn/su-kien/event-649/giftcode-300-giftcode-ngu-than-3d" title="[Giftcode] 300 Giftcode Ngũ Thần 3D">[Giftcode] 300 Giftcode Ngũ Thần 3D </a></h4>
          <p>Quà tặng: Code Ngũ Thần</p>
          <p>Thời gian: <span>22/09/2017</span></p>
          <div style="clear: both"></div>
        </div>
        <!--end skien_block_right-->
        <div style="clear: both"></div>
      </div>
      <!--end right_tit-->
      <div class="skien_block">
        <a href="http://endgame.vn/su-kien/event-648/giftcode-300-giftcode-3q-omg">
          <img src="http://endgame.vn/tinmoi/store/gameportal/images/thumb/events/0/648/giftcode-300-giftcode-3q-omg-1.jpg.136.77.jpg" width="136" height="77" alt="[Giftcode] 300 Giftcode 3Q OMG" /></a>
        <div class="skien_block_right">
          <h4><a href="http://endgame.vn/su-kien/event-648/giftcode-300-giftcode-3q-omg" title="[Giftcode] 300 Giftcode 3Q OMG">[Giftcode] 300 Giftcode 3Q OMG </a></h4>
          <p>Quà tặng: Code Open beta</p>
          <p>Thời gian: <span>22/08/2017</span></p>
          <div style="clear: both"></div>
        </div>
        <!--end skien_block_right-->
        <div style="clear: both"></div>
      </div>
      <!--end right_tit-->
      <div class="skien_block">
        <a href="http://endgame.vn/su-kien/event-647/giftcode-100-giftcode-kiem-the-truyen-ky">
          <img src="http://endgame.vn/tinmoi/store/gameportal/images/thumb/events/0/647/giftcode-100-giftcode-kiem-the-truyen-ky-1.jpg.136.77.jpg" width="136" height="77" alt="[Giftcode] 100 Giftcode Kiếm Thế Truyền Kỳ" /></a>
        <div class="skien_block_right">
          <h4><a href="http://endgame.vn/su-kien/event-647/giftcode-100-giftcode-kiem-the-truyen-ky" title="[Giftcode] 100 Giftcode Kiếm Thế Truyền Kỳ">[Giftcode] 100 Giftcode Kiếm Thế Truyền Kỳ </a></h4>
          <p>Quà tặng: Code Alpha Test</p>
          <p>Thời gian: <span>04/08/2017</span></p>
          <div style="clear: both"></div>
        </div>
        <!--end skien_block_right-->
        <div style="clear: both"></div>
      </div>
      <!--end right_tit-->
      <div class="skien_block">
        <a href="http://endgame.vn/su-kien/event-646/giftcode-200-giftcode-cuu-am-chan-kinh">
          <img src="http://endgame.vn/tinmoi/store/gameportal/images/thumb/events/0/646/giftcode-200-giftcode-cuu-am-chan-kinh-1.jpg.136.77.jpg" width="136" height="77" alt="[Giftcode] 200 Giftcode Cửu &#194;m Ch&#226;n Kinh" /></a>
        <div class="skien_block_right">
          <h4><a href="http://endgame.vn/su-kien/event-646/giftcode-200-giftcode-cuu-am-chan-kinh" title="[Giftcode] 200 Giftcode Cửu &#194;m Ch&#226;n Kinh">[Giftcode] 200 Giftcode Cửu &#194;m Ch&#226;n Kinh </a></h4>
          <p>Quà tặng: Code Tiềm Long</p>
          <p>Thời gian: <span>19/07/2017</span></p>
          <div style="clear: both"></div>
        </div>
        <!--end skien_block_right-->
        <div style="clear: both"></div>
      </div>

    <div style="clear: both"></div>
  </div>

    <script type='text/javascript'>
<!--// <![CDATA[
  OA_show('endgame.vn_large2_300x250');
// ]]> --></script>

    
  <div class="right_block">
    <div class="right_tit">
      <a href="http://endgame.vn/muc-3/cong-nghe" class="xthem">Xem thêm</a>
      <h3><span>Tin công nghệ</span></h3>
      <div style="clear: both"></div>
    </div>
      <div class="skien_block">
        <a href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-31000/asus-republic-of-gamers-chinh-thuc-ra-mat-bo-mach-chu-crosshair-vi-extreme-danh-cho-amd-ryzen">
          <img src="http://endgame.vn/tinmoi/store/gameportal/images/thumb/news/0/31/31000/asus-republic-of-gamers-chinh-thuc-ra-mat-bo-mach-chu-crosshair-vi-extreme-danh-cho-amd-ryzen-1.jpg.136.77.jpg" width="136" height="77" alt="ASUS Republic of Gamers ch&#237;nh thức ra mắt bo mạch chủ Crosshair VI Extreme d&#224;nh cho AMD Ryzen" /></a>
        <div class="tin_block_right">
          <h4><a href="http://endgame.vn/tin-tuc/tin-tuc/tin-31000/asus-republic-of-gamers-chinh-thuc-ra-mat-bo-mach-chu-crosshair-vi-extreme-danh-cho-amd-ryzen">ASUS Republic of Gamers ch&#237;nh thức ra... </a></h4>
          <p>ASUS ROG Crosshair VI Extreme l&#224; một bo mạch chủ X370 ho&#224;n to&#224;n kh&#225;c biệt, d&#224;nh ri&#234;ng cho...&nbsp;</p>
          
          <div style="clear: both"></div>
        </div>
        <!--end skien_block_right-->
        <div style="clear: both"></div>
      </div>
      <div class="skien_block">
        <a href="http://endgame.vn/tin-tuc/pc-phan-cung/tin-30968/asus-ra-mat-zenbeam-go-e1z-may-chieu-bo-tui-co-do-sang-cao-nhat-the-gioi">
          <img src="http://endgame.vn/tinmoi/store/gameportal/images/thumb/news/0/30/30968/asus-ra-mat-zenbeam-go-e1z-may-chieu-bo-tui-co-do-sang-cao-nhat-the-gioi-1.jpg.136.77.jpg" width="136" height="77" alt="ASUS ra mắt ZenBeam Go E1Z - M&#225;y chiếu bỏ t&#250;i c&#243; độ s&#225;ng cao nhất thế giới" /></a>
        <div class="tin_block_right">
          <h4><a href="http://endgame.vn/tin-tuc/pc-phan-cung/tin-30968/asus-ra-mat-zenbeam-go-e1z-may-chieu-bo-tui-co-do-sang-cao-nhat-the-gioi">ASUS ra mắt ZenBeam Go E1Z - M&#225;y chiếu... </a></h4>
          <p>Kh&#244;ng chỉ sở hữu độ s&#225;ng vượt trội, ZenBeam Go E1Z c&#242;n c&#243; cổng USB tương th&#237;ch với c&#225;c...&nbsp;</p>
          
          <div style="clear: both"></div>
        </div>
        <!--end skien_block_right-->
        <div style="clear: both"></div>
      </div>
      <div class="skien_block">
        <a href="http://endgame.vn/tin-tuc/pc-phan-cung/tin-30942/asus-cong-bo-2-dong-may-chu-rs720a-e9-rs700a-e9-moi-ra-thi-truong">
          <img src="http://endgame.vn/tinmoi/store/gameportal/images/thumb/news/0/30/30942/asus-cong-bo-2-dong-may-chu-rs720a-e9-rs700a-e9-moi-ra-thi-truong-1.jpg.136.77.jpg" width="136" height="77" alt="ASUS c&#244;ng bố 2 d&#242;ng m&#225;y chủ RS720A-E9 &amp; RS700A-E9 mới ra thị trường" /></a>
        <div class="tin_block_right">
          <h4><a href="http://endgame.vn/tin-tuc/pc-phan-cung/tin-30942/asus-cong-bo-2-dong-may-chu-rs720a-e9-rs700a-e9-moi-ra-thi-truong">ASUS c&#244;ng bố 2 d&#242;ng m&#225;y chủ RS720A-E9 &amp;... </a></h4>
          <p>H&#224;i d&#242;ng m&#225;y chủ x86 mới của ASUS với bộ xử l&#253; chuy&#234;n dụng AMD EPYC hỗ trợ tối đa l&#234;n tới...&nbsp;</p>
          
          <div style="clear: both"></div>
        </div>
        <!--end skien_block_right-->
        <div style="clear: both"></div>
      </div>
      <div class="skien_block">
        <a href="http://endgame.vn/tin-tuc/pc-phan-cung/tin-30934/asus-chinh-thuc-ra-mat-bo-doi-card-man-hinh-chuyen-dao-coin">
          <img src="http://endgame.vn/tinmoi/store/gameportal/images/thumb/news/0/30/30934/asus-chinh-thuc-ra-mat-bo-doi-card-man-hinh-chuyen-dao-coin-1.jpg.136.77.jpg" width="136" height="77" alt="ASUS ch&#237;nh thức ra mắt bộ đ&#244;i Card m&#224;n h&#236;nh chuy&#234;n đ&#224;o coin" /></a>
        <div class="tin_block_right">
          <h4><a href="http://endgame.vn/tin-tuc/pc-phan-cung/tin-30934/asus-chinh-thuc-ra-mat-bo-doi-card-man-hinh-chuyen-dao-coin">ASUS ch&#237;nh thức ra mắt bộ đ&#244;i Card m&#224;n... </a></h4>
          <p>ASUS vừa ch&#237;nh thức c&#244;ng bố bộ đ&#244;i Card m&#224;n h&#236;nh ho&#224;n to&#224;n mới mang t&#234;n Mining RX 470 v&#224;...&nbsp;</p>
          
          <div style="clear: both"></div>
        </div>
        <!--end skien_block_right-->
        <div style="clear: both"></div>
      </div>
    <div style="clear: both"></div>
  </div>

		<div id="sticker">
			<script type='text/javascript'>
<!--// <![CDATA[
  OA_show('endgame.vn_Large3_300x250');
// ]]> --></script>
			<div class="right_block">
  <div class="right_tit">
    <h3><span>Fanpage</span></h3>
    <div style="clear: both"></div>
  </div>
  <div class="fb-like-box" data-href="https://www.facebook.com/egvnn" data-width="300" data-height="480" data-show-faces="true" data-stream="false" data-header="false"></div>
  
  <div style="clear: both"></div>
</div>

		</div>

    <div style="clear: both"></div>
  </div>
  <!--end right-->
  <div style="clear: both"></div>
</div>
<!--end details-->

      
<div class="footer" style="padding-bottom: 35px;">
  <div class="footer_block_3">
    <div class="footer_block_img">
      <a href="/">
        <img src="/Content/images/logo_vn.jpg" width="194" height="66" /></a>
    </div>
    <div style="clear: both"></div>
  </div>
  <div class="footer_block_1">
    <p><strong>Copyright © 2013 EndGame.vn - Cổng thông tin game của mạng Việt Nam GO.VN</strong></p>
    <p>Địa chỉ: Tòa nhà VTC Online - 18 Tam Trinh - Hà Nội. Giấy phép số: 92/GP-TTĐT</p>
    <p><strong>Hợp tác và phát triển: <a href="email:infoegteam@gmail.com">infoegteam@gmail.com</a></strong></p>
    <p>Phòng phụ trách nội dung: <a href="email:infoegteam@gmail.com">infoegteam@gmail.com</a></p>
    <p>© Ghi rõ nguồn 'endgame.vn' khi phát hành lại thông tin từ website này</p>
    
    <div style="clear: both"></div>
  </div>
  <!--end footer_block_1-->
  <div class="footer_block_2" style="padding-left: 12px!important;">
    <div class="footer_block_img">
      <p><strong>Cổng thông tin game chuyên nghiệp nhất Việt Nam</strong></p>
      <a href="/">
        <img src="/Content/images/logofooter.png" width="218" height="38" /></a>
    </div>
    <div style="clear: both"></div>

  </div>
  <!--end footer_block_2-->

  <!--end footer_block_3-->
  <div style="clear: both"></div>
</div>
<!--end footer-->
<!-- Google Tag Manager endgame.vn-->
<noscript><iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-57LW2T"
height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>
<script>(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':
new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0],
j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src=
'//www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f);
})(window,document,'script','dataLayer','GTM-57LW2T');</script>
<!-- End Google Tag Manager -->


      <div class="back_top" id="scroll_top">
      </div>
      <div style="clear: both"></div>
    </div>
    <!--end site-->
    <div style="clear: both"></div>
  </div>
  <script type="text/javascript">
    $(window).scroll(function () {
      if ($(this).scrollTop() > 150) {
        $('#scroll_top').fadeIn();
      } else {
        $('#scroll_top').fadeOut();
      }
    });
    $("#scroll_top").click(function (event) { $("html, body").animate({ scrollTop: "0px" }, 'slow'); });
  </script>

  <!-- sticky right ads -->
  <script type="text/javascript" src="/Content/Scripts/jquery-scrolltofixed-min.js"></script>
  <script type="text/javascript">
    $('#sticker').scrollToFixed({
      limit: function () {
        var limit = $('.footer').offset().top - $('#sticker').outerHeight(true);
        return limit;
      },
      //minWidth: 1000,
      zIndex: 999,
      fixed: function () { },
      dontCheckForPositionFixedSupport: true
    });
  </script>

  
  <script>
    (function (i, s, o, g, r, a, m) {
      i['GoogleAnalyticsObject'] = r; i[r] = i[r] || function () {
        (i[r].q = i[r].q || []).push(arguments)
      }, i[r].l = 1 * new Date(); a = s.createElement(o),
      m = s.getElementsByTagName(o)[0]; a.async = 1; a.src = g; m.parentNode.insertBefore(a, m)
    })(window, document, 'script', '//www.google-analytics.com/analytics.js', 'ga');

    ga('create', 'UA-40343589-1', 'endgame.vn');
    ga('send', 'pageview');

  </script>

  <div id="fb-root"></div>
  <script>
    (function (d, s, id) {
      var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
      if (d.getElementById(id)) return;
      js = d.createElement(s); js.id = id;
      js.src = "//connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&appId=187247058098509&version=v2.2";
      fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
    }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>

  <div style="position:absolute; top: -99999px">

    <!-- Google Code for Conversion Code Conversion Page -->

    <script type="text/javascript">

      /* <![CDATA[ */

      var google_conversion_id = 988815680;

      var google_conversion_language = "en";

      var google_conversion_format = "2";

      var google_conversion_color = "ffffff";

      var google_conversion_label = "MxNDCIjLtQUQwMLA1wM";

      var google_conversion_value = 0;

      /* ]]> */

    </script>

    <script type="text/javascript" src="//www.googleadservices.com/pagead/conversion.js"></script>

    <noscript>
      <div style="display:inline;">
        <img height="1" width="1" style="border-style:none;" alt="" src="//www.googleadservices.com/pagead/conversion/988815680/?value=0&amp;label=MxNDCIjLtQUQwMLA1wM&amp;guid=ON&amp;script=0" />
      </div>
    </noscript>
  </div>
  <div class="adsleft" style="display: none">
  <!-- LEFT BANNER -->
</div>
<div class="adsright" style="display: none">
  <!-- RIGHT BANNER -->
</div>
<script>
  $(document).ready(function () {
    showads();
  });
  $(window).resize(function () {
    showads();
  });
  function showads() {
    var documentwidth = (document.body.clientWidth / 2) - 505;
    if (documentwidth > 160) {
      var rig = (document.body.clientWidth / 2) + 507;
      var lef = (document.body.clientWidth / 2) + 507;
      $(".adsleft").css('display', '');
      $(".adsleft").css('right', lef);
      $(".adsright").css('display', '');
      $(".adsright").css('left', rig);
    } else {
      $(".adsleft").css('display', 'none');
      $(".adsright").css('display', 'none');
    }
  }
</script>

  <script type='text/javascript'>
<!--// <![CDATA[
  OA_show('endgame.vn_Balloon_Right_all');
// ]]> --></script>
<!-- Google Tag Manager endgame.vn-->
<noscript><iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-57LW2T"
height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>
<script>(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':
new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0],
j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src=
'//www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f);
})(window,document,'script','dataLayer','GTM-57LW2T');</script>
<!-- End Google Tag Manager -->

</body>
</html>