Header Information

 • http_code :HTTP/1.1 301 Moved Permanently
 • Date :Wed, 20 Nov 2019 22:07:56 GMT
 • Server :0W/0.8d
 • Content-Type :text/html; charset=iso-8859-1
 • Location :http://www.rusf.ru/
 • Content-Length :287
Array
(
  [0] => Array
    (
      [http_code] => HTTP/1.1 301 Moved Permanently
      [Date] => Wed, 20 Nov 2019 22:07:56 GMT
      [Server] => 0W/0.8d
      [Content-Type] => text/html; charset=iso-8859-1
      [Location] => http://www.rusf.ru/
      [Content-Length] => 287
    )

)

DNS Info

 • host :rusf.ru | class :IN | ttl :21599 | type :SOA | mname :ns.rusf.ru | rname :postmaster.rusf.ru | serial :2011092200 | refresh :7200 | retry :1800 | expire :604800 | minimum-ttl :172800 |
 • host :rusf.ru | class :IN | ttl :21599 | type :NS | target :ns1.rusf.ru |
 • host :rusf.ru | class :IN | ttl :21599 | type :NS | target :ns2.rusf.ru |
 • host :rusf.ru | class :IN | ttl :21599 | type :MX | pri :10 | target :mail.rusf.ru |
 • host :rusf.ru | class :IN | ttl :21599 | type :A | ip :81.176.66.165 |
 Array
(
  [0] => Array
    (
      [host] => rusf.ru
      [class] => IN
      [ttl] => 21599
      [type] => SOA
      [mname] => ns.rusf.ru
      [rname] => postmaster.rusf.ru
      [serial] => 2011092200
      [refresh] => 7200
      [retry] => 1800
      [expire] => 604800
      [minimum-ttl] => 172800
    )

  [1] => Array
    (
      [host] => rusf.ru
      [class] => IN
      [ttl] => 21599
      [type] => NS
      [target] => ns1.rusf.ru
    )

  [2] => Array
    (
      [host] => rusf.ru
      [class] => IN
      [ttl] => 21599
      [type] => NS
      [target] => ns2.rusf.ru
    )

  [3] => Array
    (
      [host] => rusf.ru
      [class] => IN
      [ttl] => 21599
      [type] => MX
      [pri] => 10
      [target] => mail.rusf.ru
    )

  [4] => Array
    (
      [host] => rusf.ru
      [class] => IN
      [ttl] => 21599
      [type] => A
      [ip] => 81.176.66.165
    )

)
 

ALL Links

Total Links:117

 • Ñòðàíèöà Ìàðèíû è Ñåðãåÿ Äß×ÅÍÊÎ!
 • WIN
 • KOI
 • LAT
 • ENGLISH VERSION
 • ÏÈÑÀÒÅËÈ
 • Ñòðóãàöêèå
 • Áóëû÷åâ
 • Ãîñòüÿ èç áóäóùåãî
 • Áóðêèí
 • Âàñèëüåâ
 • Ãîëîâà÷åâ
 • Ãðîìîâ
 • Äÿ÷åíêî
 • Êðàïèâèí
 • Ëîãèíîâ
 • Ëóêèíû
 • Ëóêüÿíåíêî
 • Íîâûé ôîðóì
 • Îëäè
 • Ïåðóìîâ
 • Ðûáàêîâ
 • Òþðèí
 • Î «Ðóññêîéôàíòàñòèêå»
 • Èäåÿ ñåðâåðà
 • Êàðòà
 • Çåðêàëà
 • Èñòîðèÿ
 • (Íàãðàäû)
 • Àâòîðû
 • Ñïèñêè ðàññûëêè
 • Êòî íàì íóæåí
 • Ïîèñê
 • ÐÀÇÄÅËÛ
 • Àýëèòà
 • (25.06-28.06)
 • Ñòðàííèê
 • Èíòåðïðåññêîí
 • Çâåçäíûé ìîñò
 • Êíèæíàÿ ïîëêà
 • Êòî àâòîð òåêñòà?
 • ¨
 • Ñåðèè è êíèãè
 • Ôîòîãðàôèè
 • Ðèñóíêè
 • Íîâîñòè:
 • Oldnews
 • Êóðüåð SF
 • Êàëåíäàðü
 • Ôýíäîì.ru
 • Ôîðóìû
 • (Íóëü-Ò)
 • Îòáîðíûå ññûëêè
 • Æóðíàëû
 • * Çâåçäíàÿ Äîðîãà
 • * Ïîëäåíü, XXI âåê
 • * Íàøà ôàíòàñòèêà
 • * Ìèð ôàíòàñòèêè
 • Êíèæíîå îáîçðåíèå
 • Ôýíçèíû
 • Ôàíòàñòèêà XIX âåêà
 • Ïðåìèè è ÒÎÐ
 • Ãîëîñîâàíèÿ
 • Ëèòåðàòóðîâåäåíèå
 • Èíòåðâüþ
 • Óðàíèÿ
 • Ïîèñê:
 • Ïî ôàéëàì
 • Ôîðóìîâ
 • Ôýíäîìà
 • Êíèã
 • Ñòðàíèöà Áðàòüåâ ÑÒÐÓÃÀÖÊÈÕ: Òåêóùàÿ áèáëèîãðàôèÿ:
 • Ñòðàíèöà Áðàòüåâ ÑÒÐÓÃÀÖÊÈÕ: Ïîëíîå Ñîáðàíèå Ñî÷èíåíèé â 33 òîìàõ:
 • Ñòðàíèöà Áðàòüåâ ÑÒÐÓÃÀÖÊÈÕ: Ïîëíîå Ñîáðàíèå Ñî÷èíåíèé â 33 òîìàõ:
 • Ñòðàíèöà Áðàòüåâ ÑÒÐÓÃÀÖÊÈÕ: Òåêóùàÿ áèáëèîãðàôèÿ:
 • Ñòðàíèöà Áðàòüåâ ÑÒÐÓÃÀÖÊÈÕ: Òåêóùàÿ áèáëèîãðàôèÿ:
 • Ñòðàíèöà Áðàòüåâ ÑÒÐÓÃÀÖÊÈÕ: Ïîëíîå Ñîáðàíèå Ñî÷èíåíèé â 33 òîìàõ:
 • Ñòðàíèöà Áðàòüåâ ÑÒÐÓÃÀÖÊÈÕ: Òåêóùàÿ áèáëèîãðàôèÿ:
 • Ñòðàíèöà Ã.Ë.ÎËÄÈ: Íîâàÿ êíèãà Ã. Ë. Îëäè
 • Ñòðàíèöà Áðàòüåâ ÑÒÐÓÃÀÖÊÈÕ: Òåêóùàÿ áèáëèîãðàôèÿ:
 • Ñòðàíèöà Áðàòüåâ ÑÒÐÓÃÀÖÊÈÕ: Ïîëíîå Ñîáðàíèå Ñî÷èíåíèé â 33 òîìàõ:
 • Ñòðàíèöà Áðàòüåâ ÑÒÐÓÃÀÖÊÈÕ: Òåêóùàÿ áèáëèîãðàôèÿ:
 • Ñòðàíèöà Áðàòüåâ ÑÒÐÓÃÀÖÊÈÕ: Ïîëíîå Ñîáðàíèå Ñî÷èíåíèé â 33 òîìàõ:
 • Ñòðàíèöà Áðàòüåâ ÑÒÐÓÃÀÖÊÈÕ: Òåêóùàÿ áèáëèîãðàôèÿ:
 • Ñòðàíèöà Áðàòüåâ ÑÒÐÓÃÀÖÊÈÕ: Ïîëíîå Ñîáðàíèå Ñî÷èíåíèé â 33 òîìàõ:
 • Ñòðàíèöà Áðàòüåâ ÑÒÐÓÃÀÖÊÈÕ: Ïîëíîå Ñîáðàíèå Ñî÷èíåíèé â 33 òîìàõ:
 • Àðõèâ àíîíñîâ ñòðàíèöû
 • Èìïåðàòîð
 • Ñåêðåò Âóëêàí
 • Áóðêèí, Ëóêüÿíåíêî. Öàðü, öàðåâè÷, êîðîëü, êîðîëåâè÷...
 • Ðóññêèå àâòîðû-ôàíòàñòû
 • Ðåéòèíã
 • Ñòðóãàöêèõ
 • Ëóêüÿíåíêî
 • Êðàïèâèíà
 • Áóëû÷åâà
 • Êíèæíàÿ ïîëêà
 • ðàçäåë "Ñåðèè è êíèãè ôàíòàñòèêè"!
 • Íîâîñòè Ðóññêîé è Óêðàèíñêîé Ôàíòàñòèêè
 • ñïèñêîì ðàññûëêè íîâîñòåé ðóññêîé ôàíòàñòèêè!
 • Ïðåìèè è ñïèñêè ÒÎÐ
 • Ôàíò-êàëåíäàðü
 • Ðóññêàÿ ôàíòàñòèêà XIX âåêà
 • Ôîòîãðàôèè ïèñàòåëåé
 • Áðàòüÿ Ñòðóãàöêèå "Ïîíåäåëüíèê íà÷èíàåòñÿ â ñóááîòó"
 • Ñàéò ïîñâÿùåííûé èñòîðèè ôàíòàñòèêè!
 • Êîíôåðåíöèÿ "Èíòåðïðåññêîí"
 • Íåôîðìàëüíûå æóðíàëû (ôýíçèíû)
 • "ÅÑËÈ"
 • "Òà ñòîðîíà"
 • Ôåñòèâàëü "Çâåçäíûé ìîñò"
 • Îáñóæäåíèÿ è âîïðîñû: ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÛÅ ÔÎÐÓÌÛ
 • Âàøè çàìå÷àíèÿ, ïðåäëîæåíèÿ, ìíåíèÿ!
 • Äìèòðèé Âàòîëèí
 • ÊÎÌÀÍÄÀ
 • Site Color

  Whois Information

  Server Information

  Google Trend

  Stripped HTML Tag View

  HTTP/1.1 301 Moved Permanently Date: Wed, 20 Nov 2019 22:07:56 GMT Server: 0W/0.8d Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1 Location: http://www.rusf.ru/ Content-Length: 287 HTTP/1.1 200 OK Date: Wed, 20 Nov 2019 22:07:57 GMT Server: 0W/0.8d Content-Type: text/html; charset=windows-1251 Content-Length: 2***1 : ! WIN | KOI | LAT ENGLISH VERSION + () (25.06-28.06) ? + : Oldnews + SF .ru (-) * *, XXI * * XIX : >> >> >> >> [07.11.19] : : 2019 . [01.11.19] : 33 : " " . [13.10.19] : 33 : 16 17 . [10.10.19] : : 2019 . [02.09.19] : : 2019 . [12.08.19] : 33 : " " . [02.08.19] : : 2019 . [11.07.19] ..: . . "" "". , Author.Today. " " "". -- , . ! [02.07.19] : : 2019 . [23.06.19] : 33 : " " . [04.06.19] : : 2019 . [13.05.19] : 33 : " " . [03.05.19] : : 2019 . [***.04.19] : 33 : " " . [14.04.19] : 33 : 14 15 . >> >> , e-mail: ReelEmperor . : , , , . " , . , ! , , " , . , , , ... - , , , 12 : , , , . 1200 -, 6000 , , , . " "! ! ( , , .) " ", " ", "", "", " "... .. !!! - , , XIX ... - , , , , , , , , , ... ... : . "- , , - , ... ... ... - -... - , , . ... -... ..." " " ! (2.5 , 36000 ). , , ! "" ... () ""! --, -, , " " ... " " ... : ? ! , , ! 1996 . . 1996-2015,

  Similar site & Feed

  Ads

  Alexa Stats

  Google Image Search

  Loading
  Created by BATW 2014. Terms of Use and Privacy Policy
  Your IP: